Adonis vernalis - hlaváček jarní

19. 12. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Adonis vernalis L.  hlaváček jarní

Syn.: Adonanthe vernalis (L.) Spach; Adonis helleborus Crantz

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité

Status: VU, §O

 

Popis: Habituelně nezaměnitelná bylina, 1040 cm vysoká. Lodyhy jsou přímé, nevětvené, listy přisedlé, 24x zpeřené v čárkovité lístky. Květy jednotlivé, velké až 5 cm, žluté, tvořené z 1020 eliptických korunních lístků, kališních lístků je 5. Plodem jsou nažky, na povrchu vynikle žebernatě skulpturované, s hákovitě zahnutým zobánkem.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem zahrnujícím střední, JV a JZ Evropu, J Švédsko, dále na východ přes Ukrajinu, Rusko až k hornímu toku řeky Ob.

 

V České republice je vázán především na oblast českého a moravského termofytika, v mezofytiku ojediněle. Poměrně hojný je v Lounském středohoří a Středním Poohří, dále ve stř. Polabí, Českém krasu, na Moravě hojně na Pavlovských kopcích a Hustopečské pahorkatině a na řadě dalších lokalit.

 

Ekologie: Výrazný xerotermní druh, heliofyt, vázaný na stepní travinné formace, travnaté stráně, pastviny, světliny v šípákových doubravách; především na bazických podkladech (vápence).

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení v jarních měsících, dubenkvěten.

 

Význam: Velmi dekorativní rostlina, často pěstována, je toxická, obsahující kardenolidy používané v lékařství.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zvláště chráněný, vedený jako ohrožený. V Červeném a černém seznamu jako zranitelný. V současnosti můžeme mluvit o poměrně stabilním výskytu v rámci našeho území, kdy potenciální nebezpečí představují spíše jen zahrádkáři a nenechavci, než možnost přímé a nepřímé destrukce stanovišť. Řada lokalit hlaváčku jarního je chráněna rovněž územně. Zmiňme velkoplošná ZCHÚ jako je CHKO České středohoří, CHKO Český kras, CHKO Pálava.

 

      

 

 

Literatura:


Křísa B. (1997): Adonis L. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vyd., Academia, Praha, 468470.