Zebrina detrita - lačník stepní

27. 6. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Zebrina detrita (O. F. Miller, 1774) – lačník stepní

Kmen: Mollusca – měkkýši; Třída: Gastropoda – plži

Status: EN

 

Popis: Výška ulity 17-27 mm, šířka 9-12 mm. Ulita nápadně protáhle vejčitá, poměrně silnostěnná s jemným rýhováním. Ústí je eliptické bez zubů. Zbarvení ulity je bělavé až nažloutlé s hnědým žíháním. U mladých jedinců není ulita tak protáhlá (viz foto). Tělo je šedobílé. U nás nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Evropa – mediteránní druh, který roztroušeně zasahuje i do střední Evropy a na západ Asie.

 

V ČR vzácný druh, jen v nejteplejších oblastech – jižní Morava a krasové území v Čechách.

 

Biologie a ekologie: Lačník stepní obývá osluněné biotopy zejména v krasových oblastech. Najdeme ho na stepích, lesostepích, suchých pastvinách a svazích. Vzácně také na druhotných biotopech jako jsou staré vinice a lomy. Často vylézá na bylinnou vegetaci a nízké keře, chrání se tak před predátory. Suché období přečkává v ulitě s vápenitou blankou, přilepený k vegetaci. Je jedním z mezihostitelů motolic.

 

Ochrana a ohrožení: V Červeném seznamu bezobratlých ČR je zařazen jako ohrožený druh (EN), což je dáno vazbou na zachovalé stepní biotopy.

 

                                     

 

Literatura:

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.