Salix silesiaca - vrba slezská

7. 7. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Salix silesiaca Willd. - vrba slezská  

Syn.: Salix rubens J. et C. Presl  

Čeleď: Salicaceae - vrbovité

Status: běžný druh  

 

Popis: Statný, 2 - 5 m vysoký keř nebo nízký strom, vystoupavými až přímými větvemi. Borka je šedohnědá, hladká, na víceletých větvičkách charakteristicky rozbrázděná (tzv. lísková kůra). Listy jsou obvejčité až eliptické, za mládí obvykle červenavé, na líci olysalé, na rubu roztroušeně chlupaté (především v okolí žilek). Palisty jsou velké, široce ledvinité, dlouho vytrvávající. Samičí jehnědy jsou protáhlé, válcovité. Semeníky jsou oddálené, lysé. Samčí jehnědy jsou kulovité nebo krátce válcovité, kompaktní, v květu se 2 nesrostlými tyčinkami. Tobolky jsou lysé, protáhlé.

 

Možná záměna: Podobnými druhy, vyskytujícími se občas v blízkosti porostů vrby slezské jsou především vrba jíva (Salix caprea) a vrba ušatá (Salix aurita). V mládí se od obou těchto druhů liší především načervenalými listy, později pak především lysými semeníky. Od vrby jívy ji lze odlišit podle nepřítomnosti hustého odění na spodní straně starších listů, od vrby ušaté podle nepřítomnosti lišt pod borkou.

 

Rozšíření: Horský druh střední a jihovýchodní Evropy, jehož západní hranice areálu prochází Sudetskými pohořími. Dále roste v horách Karpatského oblouku a také v pohořích Balkánského poloostrova.

 

V ČR můžeme vrbu slezskou nalézt především v chladných polohách hor či skalních měst na severu a východě republiky, kde roste od Ještědského masivu (nejzápadnější lokalita výskytu v ČR i v Evropě), přes Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, masiv Králického Sněžníku, Hrubý Jeseník až po Moravskoslezské Beskydy. Mimo horské polohy ji můžeme nalézt ještě v Teplicko-adršpašském skalním městě a ve Žďárských vrších.

 

Ekologie: Vrba slezská je chladnomilný druh, rostoucí na březích horských bystřin, na lavinových drahách, v ledovcových karech, na svahových prameništích, v subalpínských křovinatých formacích či podél cest. Vyhovují jí vlhké, kamenité půdy. Je diagnostickým druhem společenstva vysokohorských křovin svazu Salicion silesiacae.

 

Nanofanerofyt, kvetoucí v květnu a červnu, obvykle velmi krátce před vyrašením listů.

 

Význam: Lesnicky nepříliš významný druh. Vzácně bývala tato vrba vysazována podél horských cest či v okolí bud, kvůli svým retenční a zpevňovací schopnostem. Poměrně ochotně tvoří křížence s dalšími druhy vrb, např. s vrbou laponskou (Salix lapponum), vrbou jívou (Salix caprea) či s vrbou ušatou (Salix aurita).