Novinky v české flóře v roce 2015

7. 1. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Novinky v české flóře 2015

Začátek nového roku svádí k bilancování a nevyhneme se tomu ani my v redakci. Pojďme se tedy společně podívat na to, co nám v roce 2015 přinesly publikace botanického, potažmo taxonomicko-floristického výzkumu české květeny.

Endemické druhy

Rok 2015 byl bohatý na studie věnované endemickým taxonům české flóry.  Do národní pokladnice přibyly čtyři druhy nově popsaných apomiktických jeřábů, a to jeřáb moravský (Sorbus moravica) a jeřáb čertův (Sorbus pontis-satani) z Moravského krasu, jeřáb kornoutkolistý (Sorbus cucullifera) a jeřáb podyjský (Sorbus thayensis) z Podyjí. Poslední dva jmenované druhy jsou z hlediska státních hranic spíše subendemity, neboť se vyskytují i na rakouských březích Dyje. Dalším nově popsaným subendemitem je také teplomilná pampeliška skrytá (Taraxacum pudicum), která se vyskytuje především na jižní a střední Moravě. Staronovými druhy flóry ČR jsou také dva chrastavce, které si letos zasloužily pozornost botaniků. Jsou jimi chrastavec hadcový (Knautia serpentinicola), již delší dobu známý taxon, který se však svého oficiálního popisu dočkal až letos, a také chrastavec krkonošský (Knautia pseudolongifolia), který byl na základě důkladného výzkumu povýšen na druhovou úroveň.

O několik endemických druhů však česká flóra v roce 2015 z různých důvodů také přišla. Patří mezi ně například jeřáb hardeggský (Sorbus hardeggensis) z Podyjí, který je zřejmě jen recentním hybridem, nebo mochna Crantzova hadcová (Potentilla crantzii subsp. serpentini), která se podle výzkumů dostatečně neodlišuje žádnými znaky (včetně molekulárních a cytologických) od nominátního poddruhu mochny Crantzovy.
 

 

                                  Knautia pseudolongifolia    Knautia serpentinicola     Taraxacum pudicum

 

Nové druhy flóry ČR

Vzhledem k tomu, že naše země leží v srdci Evropy, na křižovatce mnoha migračních cest, není asi nijak překvapivé, že se česká flóra stále obohacuje. K obohacování národní květeny dochází mnoha způsoby, například popisem nových endemických druhů (viz výše), objevem původních populací z území dříve neznámých druhů či zavlékáním druhů cizích. Druhá možnost, tedy objev populace druhu, který se vyskytuje přirozeně v daném území a byl jen přehlížen, je v současné době poměrně vzácná. V roce 2015 může být takovým příkladem smldník rakouský pravý (Peucedanum austriacum subsp. austriacum), který byl objeven v bohaté populaci několika stovek jedinců na Ptačím hrádku u Českého Krumlova.
Naopak druhů nově zavlečených z jejich původního areálu s postupující globalizací přibývá. Do české květeny přibyly v tomto roce dva kakosty, a to jihoevropský Geranium aequale a východoasijský Geranium thubergii. Dalšími nově nalezenými druhy jsou také jihoevropský starček Senecio squalidus a severoamerické proso Panicum virgatum, které bylo nalezeno na několika lokalitách v Brně.

Zmrtvýchvstání

Nález druhu považovaného za nezvěstný či vyhynulý je vždy malým svátkem. V letošním roce byl publikován objev nezvěstného úrazníku brvitého (Sagina apetala). Bohatou populaci nalezl v Praze-Troji na náplavu Vltavy u zoologické zahrady botanik (a člen redakce Natura Bohemica) M. Hanzl. Nález má však háček v podobě nejistého původu rostlin. Úrazník brvitý se zřejmě v Povltaví nikdy nevyskytoval a tak je velmi pravděpodobné, že populace vznikla spíše novodobým zavlečením.

Zajímavosti v dalších odvětvích botaniky

Nezaháleli však samozřejmě ani botanici v dalších odvětvích. Na závěr zmiňme jen několik nejzajímavějších zjištění a objevů publikovaných v loňském roce, např. že druhově nejbohatší fytocenologické snímky na malých škálách nepocházejí z tropických deštných lesů, jak by se dalo předpokládat, ale z luk v Bílých Karpatech a Javorníkách, nebo že mnoho druhů orchidejí nereplikuje v průběhu buněčného dělení celý genom, ale jen jeho část. V plném proudu je také mapování české flóry v rámci projektu Pladias.

Na závěr nezbývá nic jiného, než popřát do nového roku české botanice mnoho zajímavých objevů, abychom Vám čtenářům mohli v podobě článků přinášet mnoho nových zajímavých informací.

 

                                           Sagina apetala              Geranium aequale         NPR Čertoryje v Bílých

                                                                                                                      Karpatech - jedno z míst s

                                                                                                                      nejvíce druhy ve snímcích

 

Literatura

Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. - Zprávy České Botanické Společnosti 50: 23-129.

Kolář F., Kaplan Z., Suda J. & Štech M. (2015): Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two endemic species. - Preslia 87: 363–386.

Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Bílá J. & Vít P. (2015): Taxonomic revision of Sorbus subgenus Aria occurring in the Czech Republic. - Preslia 87: 109–162.

Marek M., Lepší M. & Lepší P. (2015): Peucedanum austriacum subsp. austriacum a Peucedanum austriacum subsp. rablense – dva nově objevené taxony pro květenu České republiky. – Zprávy České Botanické Společnosti 50: 1–21.

Paule J., Kolář F. & Dobeš C. (2015): Arctic-alpine and serpentine differentiation in polyploid Potentilla crantzii. - Preslia 87: 195–215.

Vašut R. & Majeský Ľ. (2015): Taraxacum pudicum, a new apomictic microspecies of T. section Erythrosperma (Asteraceae) from Central Europe. - Phytotaxa 227(3): 243–252.