Lythrum hyssopifolia - kyprej yzopolistý

2. 2. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Lythrum hyssopifolia L.  kyprej yzopolistý

Čeleď: Lythraceae – kyprejovité

Status: C2

 

Popis: Kyprej yzopolistý je jednoletá bylina dorůstající 530 cm výšky, jen vzácně více. Jeho zpravidla přímé, lysé a nasivěle zelené lodyhy mohou být jednoduché i bohatě od báze větvené. Spodní listy jsou podlouhle vejčité či eliptické a směrem nahoru přecházejí až v listy čárkovitě kopinaté. Dorůstají délky 30 mm a šířky 35 mm, jsou celokrajné a k lodyze buď přisedají, nebo mají krátký řapík. V úžlabí horních a středních listů jsou po 1 až 2 krátce stopkaté květy. Blanitých kališních lístků je 4 nebo 6, jsou široce trojúhelníkovité a mají zelenavé přívěsky. Obvejčitých či eliptických korunních lístků je rovnež 4 nebo 6 a mají narůžovělou barvu. Tyčinky jsou 4. Květy kypreje yzopolistého jsou drobné a zespodu nápadné podlouhlou češulí s vyniklými žilkami. Válcovité tobolky ukryté v češuli obsahují asi 1 mm dlouhá hnědavá semena.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu zabírá západní, střední, jižní a jihovýchodní Evropu, celé Středozemí, okolí Černého moře, Ukrajinu, Střední východ a Střední Asii. Druhotně se vyskytuje taktéž ve Skandinávii, Severní i Jižní Americe, jižní Africe, východní Austrálii a na Novém Zélandu. Jedná se však o relativně vzácné výskyty.

 

Druh je z ČR udáván z téměř celého termofytika, často z úvalů a oblastí s výskytem zasolených půd (např. Polabí, Podkrušnohoří, Moravské úvaly, Haná). V mezofytiku je kyprej yzopolistý vzácnější a většina údajů je lokalizována na hranicích s termofytikem. Výskyty ve Slezsku navazují na souvislejší rozšíření druhu v polských nížinách. Některé izolované výskyty v mezofytiku jsou novějšího data, mají synantropní původ a předpokládá se, že jsou pouze dočasné. Územím našeho státu (Těšínsko, severovýchodní a východní Morava) probíhá severovýchodní hranice areálu druhu.  

 

Ekologie: Druh obývá zasolené a slatinné louky, břehy vod, dna letněných rybníků, zamokřené polní cesty a jejich okraje, vlhká pole, úhory i intravilány. Půdy preferuje střídavě vlhké, případně dočasně zaplavované a v létě silně vysychající. Jedná se často o narušovaná, osluněná, živinami bohatá a občas i mírně zasolená stanoviště, někdy antropicky ovlivňovaná.

 

Kvete od června až do září. Je to terofyt (nepříznivá období přečkává v podobě semen uložených v substrátu).  

 

Ohrožení: Populace kypreje yzopolistého byly silně sníženy vlivem odvodňování zemědělských ploch, rozorávání luk a regulacemi vodních toků. Navíc některé ze současných synantropních  lokalit druhu mají pouze dočasné trvání.  

 

Ochrana: Druh patří mezi silně ohrožené taxony naší flóry. Charakter jeho stanovišť, a to hlavně synantropní povaha některých z nich, je důvodem, proč velká část populací tohoto druhu není územně chráněna.

 

 

Literatura:

 

Dvořáková M. (1997): Lythrum L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 53–60.