Kategorie chráněných území v ČR

24. 7. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

V našich článcích můžete u mnohých rostlin a živočichů najít různé informace o jejich výskytu, a proto se v následujícím článku pokusím objasnit způsob ochrany významných lokalit naší přírody. Tedy to, co znamenají některé záludné zkratky a jaký mají význam.

Kategorie zvláště chráněných území v České republice (dle zák. č. 114/1992 Sb.):

 

Národní park (NP):

Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky vyhlašuje Parlament České republiky zákonem. Státní správu v ochraně přírody a krajiny v NP vykonává jeho správa, která je také oprávněna vyhlašovat na jeho území další kategorie chráněných území.

 

V ČR jsou v současné době vyhlášeny čtyři národní parky. Nejstarším je, v roce 1963 zřízený, Krkonošský národní park (KRNAP), rozkládající se na ploše 36 300 hektarů. Správa KRNAPu je ve Vrchlabí. V roce 1991 byly zřízeny na našem území další dva národní parky. Na jihu Čech to byl NP Šumava, který je o rozloze 60 030 hektarů naším největším parkem. Sídlo správy je ve městě Vimperk. Druhý parkem z roku 1991 je naopak náš nejmenší. NP Podyjí, rozkládající se na jižní Moravě o rozloze 63 km2 a sídlem správy ve Znojmě. Posledním NP v ČR je NP České Švýcarsko. Jako národní park bylo vyhlášeno část území CHKO Labské pískovce (79 km2) a to v roce 2000. Správa parku je ve městě Krásná Lípa.

Chráněná krajinná oblast (CHKO):

Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.Hospodářské využívání těchto území se provádí tak, by se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. Chráněné krajinné oblasti a bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením. Státní správu v ochraně přírody a krajiny v NP vykonává jeho správa, která je také oprávněna vyhlašovat na jeho území další kategorie chráněných území.

V ČR je dnes vyhlášeno 25 CHKO. CHKO Beskydy (1973,1160 km2), CHKO Bílé Karpaty (1980,746 km2), CHKO Blaník (1981,41 km2), CHKO Blanský les (1989,212 km2), CHKO Broumovsko (1991,410 km2), CHKO České středohoří (1976,1063 km2), CHKO Český kras (1972,128 km2), CHKO Český les (2005,466 km2), CHKO Český ráj (1954,181 km2), CHKO Jeseníky (1969,740 km2), CHKO Jizerské hory (1967,368 km2), CHKO Kokořínsko (1976,272 km2), CHKO Křivoklátsko (1978,628 km2), CHKO Labské pískovce (1972,250 km2), CHKO Litovelské Pomoraví (1990,96 km2), CHKO Lužické hory (1976,267 km2), CHKO Moravský kras (1956,92 km2), CHKO Orlické hory (1969,204 km2), CHKO Pálava (1976,83 km2), CHKO Poodří (1991,82 km2), CHKO Slavkovský les (1974,610 km2), CHKO Šumava (1963,99 km2), CHKO Třeboňsko (1979,700 km2), CHKO Žďárské vrchy (1970,709 km2), CHKO Železné hory (1991,284 km2).

Národní přírodní rezervace (NPR):

Menší území mimořádných přírodních hodnot, ve kterém jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. Využívání národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí. NPR vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ČR vyhláškou, ve které jsou stanoveny bližší ochranné podmínky tohoto území.

V ČR bylo do roku 2007 vyhlášeno 112 NPR.

Národní přírodní památka (NPP):

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Zřizuje se vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR, ve které jsou stanoveny bližší ochranné podmínky.

V ČR bylo do roku 2007 vyhlášeno 105 Národních přírodních památek.

Přírodní rezervace (PR):

Menší území s hodnotnými ekosystémy typickými pro příslušnou geografickou oblast. Zřizuje je městský úřad s pověřenou působností, správa NP, správa CHKO, Magistrát hl. m. Prahy nebo statutární město vyhláškou, ve které stanoví bližší ochranné podmínky.

V ČR bylo do roku 2007 vyhlášeno 780 přírodních rezervací.

Přírodní památka (PP):

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Zřizuje je městský úřad s pověřenou působností, správa NP, správa CHKO, Magistrát hl. m. Prahy nebo statutární město vyhláškou, ve které stanoví bližší ochranné podmínky.

V ČR bylo do roku 2007 vyhlášeno 1191 přírodních památek.

Biosférická rezervace (BR):

Území vyhlašované v rámci mezinárodního programu UNESCO Man and Biosphere (MaB). Všichni členové tohoto programu musí splňovat stanovené podmínky a plnit úkoly. Jako nejzákladnější jsou považovány: Cílená a aktivní ochrana přírody, vědecký výzkum, ekologická výchova a osvěta, udržování Trvale udržitelného rozvoje atd.

V České republice je do projektu zapojeno 6 zvláště chráněných území. Jsou to: CHKO Bílé Karpaty, BR Dolní Morava (CHKO Pálava, Lednicko - Valtický areál, soutok Moravy a Dyje), NP Krkonoše, CHKO Křivoklátsko, NP Šumava a CHKO Třeboňsko.

 

Přírodní park:

Kategorie chráněného území, ve kterém je chráněn krajinný ráz s výraznými estetickými a přírodními hodnotami, území který není zvláště chráněné. Může pro něj být stanoveno omezení činnosti, které by jinak mohlo poškodit, zničit nebo rušit stav tohoto území. V roce 1992 se všechna dosavadní místa vyhlášená jako tzv. území klidu stala přírodními parky.