Euphorbia seguieriana s.l. - pryšec sivý

20. 4. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Euphorbia seguieriana Necker - pryšec sivý

Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana; Euphorbia seguieriana subsp. minor (Sadler) Chrtek et Křísa

Syn.: Tithymalus seguierianus (Necker) Prokh.

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

Status: E. s. subsp. seguieriana (C2); E. s. subsp. minor (C1)

 

Popis: Byliny s vícehlavým oddenkem dlouhým až 1m. Lodyhy přímé, nevětvené, sivozelené, lysé. Čepel listů celokrajná, čárkovitě kopinatá (nominátní poddruh) nebo vejčitá, k lodyze přitisklá (nominátní poddruh) nebo od lodyhy odstálá. Cyanthia jsou uspořádána ve vrcholových vidličnatě větvených lichookolících. Zakrovní listence vidlanů široce trojúhelníkovité, žlutavé. Žlázky oválné až ledvinité. Tobolky kulovité, pouze jemně bradavčité.

 

Možná záměna: Krom záměn mezi oběma poddruhy připadá v úvahu záměna s pryšcem huňatým (Euphorbia villosa), který nemá listy v horní polovině lodyhy celokrajné, nýbrž jemně pilovité a obvykle chlupaté.

 

Rozšíření: Euro-asijský druh s centrem areálu v SZ Evropě odkud na sever zasahuje po Holandsko, Německo, dále se vyskytuje v Evropě střední, na jih po severní Itálii, na Balkánské poloostrově, v Turecku, na Kavkaze, na východ po Ural a středoasijské země.

 

Pryšec sivý menší je omezen pouze na oblast střední Evropy, s těžištěm svého areálu v teplejších oblastech.

 

Na našem území roste nominátní poddruh ve dvou oddělených arelách, jednak v českém termofytiku SZ Čech a Polabí a dále na jižní Moravě. Naopak pryšec sivý menší je omezen pouze na oblast moravského termofytika. Oba poddruhy rostou v nízkých nadmořských výškách, maximálně v suprakolinním stupni.

 

Ekologie: Oba poddruhy jsou výrazně světlomilné, preferují biotopy jako jsou skalní stepi, suchomilné trávníky, písčiny. Na půdách mělkých, vysýchavých, kamenitých i písčitých, bez výrazných preferencí pH reakcí půd. Pryšec sivý menší na našem území roste i na ultrabazických hadcových podkladech.

 

Geofyt, hemikryptofyt kvetoucí od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Komplex pryšce sivého není veden mezi zvláště chráněnými druhy České republiky. V Červeném seznamu je nominátní poddruh hodnocen jako silně ohrožený a pryšec sivý menší jako kriticky ohrožený. Některé lokality jsou chráněné územně.

 

Taxonomická poznámka: Rozlišování těchto poddruhů je záležitost české taxonomické školy. Mezi oběma poddruhy neexistují pevné morfologické rozdíly ani jasné areálové hranice. I na našem území se vyskytují morfologicky přechodné typy. Některé populace jsou považovány za hybridní. Naopak se dle karyologických studií odlišují počtem chromosomů, kde pryšec sivý pravý má 2n=16 a pryšec sivý menší 2n=18.

 

Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana

Euphorbia seguieriana subsp. minor

 

Literatura:


Chrtek J. & Křísa B. (2003): Tithymalus Gaertner In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, vol. 3, 2. vydání, Academia, Praha, 321–346.