Epipactis palustris - kruštík bahenní

30. 7. 2008 vytvořil

Epipactis palustris (L.) Crantz - kruštík bahenní

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C2, §2, CITES

 

Popis: Vytrvalá bylina, dorůstající až 50 cm, s listy delšími než lodyžní články. Květenstvím této rostliny je jednostranný, řídký až poměrně hustý klas, skládající se z výrazných květů. Možnost záměny s našimi dalšími druhy rodu obzvlášť za květu nepředpokládám.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským rozšířením.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně v Čechách (Polabí, Šumava), v Sudetech, častěji na Moravě.

 

Ekologie: Roste od planárního do montánního stupně. Jeho typickými stanovišti jsou svahová prameniště, rašelinné a bažinaté louky, vzácně jej nalezneme ve vrbových, topolových a olšových mlazinách, druhotně pak v opuštěných lomech, terénních depresích, na odkalištích, kde osidluje také vysychavé plochy (Třinec), na slabě kyselých až bazických půdách. Nesnáší trvale zastíněná místa. Je považován za charakteristický druh pro společenstva řádu Caricetalia davallianae (výskyt např. v asociaci Caricetum davallianae), nalezneme jej také mimo jiné ve společenstvech svazů Caricion fuscae a Calthion palustris.

 

Ohrožení a ochrana: Kruštík bahenní může být ohrožen zánikem svých mokřadních biotopů, spojeným s porušením vodního režimu, ale také přílišným zastíněním nebo možným negativním působením imisí na houbovou složku mykorrhizy. Na druhotných stanovištích, např. na již zmíněném odkališti v Třinci, může být rovněž ohrožen přílišným zastíněním, neboť na takovýchto lokalitách často roste v nezapojených a tudíž nestabilních společenstvech, které snadno podléhají náletům pionýrských dřevin.

Autor: Vít Ladányi