Armeria vulgaris subsp. serpentini - trávnička obecná hadcová

22. 1. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Armeria vulgaris Willd. subsp. serpentini (Gauckler) Holub - trávnička obecná hadcová

Čeleď: Plumbaginaceae - olověncovité

Status: C2, §2

 

Popis: Trávnička obecná hadcová je vytrvalá trsnatá bylina s nápadným kůlovým kořenem a listy v přízemní růžici. Listy jsou čárkovité, 1,1-2,5 mm široké, jednožilné (někdy se dvěma méně výraznými žilkami postranními) a na okraji mohou být i brvité. Stvoly jsou jednotlivé či po 2 až 3, přímé či různě pokroucené, oblé, pýřité (a jen zřídka lysé). Květy tvoří po 2 či 3 svazečky a skládají zdánlivý strboul. Strbouly mají nejčastěji 12-17 mm v průměru. Vnější široce vejčité až kopinaté zákrovní listeny jsou špičaté, 3-14 mm dlouhé, vnitřní tupé, 3-7 mm dlouhé. Kalich je nálevkovitý, 6-8 mm dlouhý. Koruna je rovněž nálevkovitá, lístky jsou však srostlé jen na bázi a tvoří kopisťovité korunní cípy. Koruna je světle růžová (může být však i bílá) a tyčinky přirůstají k bázi korunních lístků. Plodem je jednosemenná tobolka.

 

Možná záměna: Trávnička obecná hadcová je velmi podobná nominátnímu poddruhu trávnička obecná pravá (Armeria vulgaris subsp. vulgaris), která je u nás mnohem hojnější. Liší se od ní zpravidla pýřitým stvolem (trávnička obecná pravá má pýřitý stvol jen vzácně), menšími strbouly, délkami a tvarem zákrovních listenů. Tyto znaky jsou však poměrně variabilní a jejich hodnoty se široce překrývají, takže druh není morfologicky dobře vymezen. Jediným spolehlivým znakem pak často zůstane, jestli je v podloží hadec. Je otázkou, zda si trávnička obecná hadcová skutečně zaslouží být vyčleňována jako samostatný poddruh, či zda se jedná o pouhou serpentinomorfózu běžnějšího poddruhu (oba poddruhy navíc mají velmi podobné biotopové požadavky). Za zmínku stojí, že se u nás často pěstuje jako okrasná trvalka trávnička přímořská (Armeria maritima) s tmavší barvou koruny.

 

Rozšíření: Celkové rozšíření druhu zahrnuje i lokality v Bavorsku, Štýrsku a Burgenlandu. Můžeme ji tak nazvat endemitem střední Evropy. Lze ji však považovat i za subendemický taxon České republiky (tj. druh který kromě lokalit u nás má i několik lokalit v sousedních zemích).

 

V České republice trávnička obecná hadcová roste na dolnokralovických hadcích (v okolí obce Borovsko, na březích vodní nádrže Švihov) a v okolí Mohelna.

 

Ekologie: Trávnička obecná hadcová je rostlinou rostoucí pouze na hadcovém podloží. Je tedy obligátním serpentinofytem. Nejčastějšími stanovišti jsou borové lesy na hadcích, hadcové skalky či stepní trávníky na hadcích. Hadcové substráty jsou velmi specifickými biotopy. Vyznačují se vysokým obsahem Mg, nedostatkem Ca, nízkým obsahem živin (jako je N, P, K), vysokým obsahem těžkých kovů (např. Ni, Co, Cr), špatně zvětrávají (půdy jsou tu velmi mělké a skeletovité, strmé svahy) a snadno se přehřívají. Jedná se o velmi nehostinná stanoviště a serpentinofyty bývají vybaveny mnoha adaptacemi, které jim umožňují se s tím vyrovnat (např. akumulace Ca a snížený příjem Mg, chelatace těžkých kovů či jejich imobilizace do vakuol, xeromorfní stavba prýtu, vyvinutý kořenový systém, ...).

 

Kvete od května do září. Je hemikryptofytem (nepříznivá období přežívá pomocí obnovovacích pupenů na bázi lodyhy, chráněných přízemní listovou růžicí).

 

Ohrožení: Trávnička obecná hadcová je zranitelná tím, že jejích populací není mnoho, jsou od sebe často velmi důkladně izolovány a není schopna přežít mimo hadce. Může být ohrožena nevhodným lesním hospodařením na lokalitách (výsadby smrkových monokultur) či těžební činností v serpentinitových lomech. Na dolnokralovických hadcích v sedmdesátých letech minulého století část populace pravděpodobně zanikla zatopením nižších partií hadcových skal vodní nádrží Švihov, možná je tu ohrozila i výstavba dálnice D1, která lokalitu protnula.

 

Ochrana: Patří mezi silně ohrožené taxony naší flóry. Je chráněna zákonem jako silně ohrožený druh (kategorie §2). Některé její lokality jsou územně chráněny. V případě dolnokralovických hadců je již delší dobu snaha vyhlásit je jako maloplošné chráněné území, ovšem až v roce 2004 byla lokalita na návrh ČSOP Vlašim zařazena a posléze schválena do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.

armeria_vulgaris_serpentini_1 armeria_vulgaris_serpentini_2