Ancylus fluviatilis - kamomil říční

9. 10. 2017 vytvořil Adam Bednařík

Ancylus fluviatilis  (Müller, 1774) – kamomil říční 

Čeleď: Planorbidae - okružákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Ulita kamomila říčního je tenkostěnná a bez závitů. Má charakteristický čepičkovitý tvar. Dosahuje výšky 2-5 mm, šířky do 8 mm a délky do 10 mm. Na povrchu ulity je jemné paprsčité rýhování vybíhající z vrcholu. Ulita má tupý dozadu ohnutý vrchol, který je mírně pootočený doprava. Ústí je vejčitého tvaru s jednoduchým a rovným obústím. Zbarvení ulity je proměnlivé od rudohnědé, přes rohovitou až šedobílou barvu.

 

Možná záměna: Záměna je potenciálně možná s člunicí jezerní (Acroloxus lacustris). Ta žije převážně na rostlinách nížinných stojatých vod, ale vzácně se vyskytuje také v tekoucích vodách na kamenech, kde může dojít k záměně. Vrchol ulity je však ostrý a doleva pootočený. Ústí je protáhlé a je spíše eliptického tvaru.

Ulitu podobného tvaru má také nepůvodní druh naší fauny pocházející ze Severní Ameriky - člunka pravohrotá (Ferrissia fragilis). Tento druh se úspěšně šíří a je poměrně hojný v Polabí a na jižní Moravě. Ulita má sice stejně jako A. fluviatilis dozadu doprava ohnutý vrchol, ale ústí je protáhlého tvaru a celá ulita je výrazně drobnějších rozměrů s výškou okolo 1 mm a šířkou do 3 mm. Tento druh obývá hlavně stojaté vody (rybníky, pískovny) a vzácně i pomalé nížinné toky. 

 

Rozšíření: Evropský druh s výskytem na většině území Evropy s výjimkou Skandinávie. Dále se vyskytuje v severní Africe a oblasti Kavkazu.

 

V ČR je to hojný druh s výskytem na celém území zejména v menších tocích pahorkatin.

 

Biologie a ekologie: Je to reofilní druh vyhledávající dobře prokysličené proudné úseky řek s kamenitým dnem od pramenišť až po větší řeky. Živí se nárosty na kamenech. Nejaktivnější je za soumraku, kdy vyhledává na svrchní straně kamenů potravu. Přes den a v zimě jej často nalezneme na spodní straně kamenů. Vajíčka ukládá do kruhovitých kokonů obsahujících zpravidla do 12 kusů vajíček. Jedná se pravděpodobně o krátkověký druh s délkou života jeden až dva roky.

 

Taxonomická poznámka: Dle nových molekulárních studií se ve Středozemí nachází pravděpodobně čtyři různé druhy v současnosti nerozlišované a řazené do druhu Ancylus fluviatilis.

 

 

 


Literatura:

 

Albrecht C, Kuhn K & Streit B (2007): A molecular phylogeny of Planorboidea (Gastropoda, Pulmonata): insights from enhanced taxon sampling. Zoologica Scripta, 36(1): 27–39.

 

Beran L (1998): Vodní měkkýši ČR. ZO ČSOP Vlašim, 113 pp.

 

Horsák M, Juřičková L, Beran L, Čejka T & Dvořák L (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]. Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 10-Nov-2010.

 

Pfleger V (1988): Měkkýši. Artia, 192 pp.

 

Seddon, M., Albrecht, C. & Van Damme, D. 2012. Ancylus fluviatilis. The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T156181A17196933. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012.RLTS.T156181A17196933.en.