Druhová ochrana živočichů

10. 6. 2008 vytvořil Filip Trnka

Na serveru Natura Bohemica, budeme druhovou ochranu členit podle vzácnosti a ohrožení druhů na republikové a mezinárodní úrovni, dle zákona č.114/1992 Sb., červeného seznamu ČR, červeného seznamu IUCN a dalších úmluv.

 

Zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

KO - kriticky ohrožený

SO - silně ohrožený

O - ohrožený  

 

Červený seznam ČR  

RE - pro území ČR vymizelý  

CR - kriticky ohrožený  

EN - ohrožený  

VU - zranitelný  

NT - témeř ohrožený  

 

Červený seznam IUCN

IUCN: EX - vyhynulý

IUCN: EW - vyhynulý v přírodě  

IUCN: CR - kriticky ohrožený  

IUCN: EN - ohrožený  

IUCN: VU - zranitelný

IUCN: NT - téměř ohrožený  

IUCN: LR - taxon vyžadující vyšší pozornost

IUCN: DD - taxon, o němž jsou nedostatečné údaje  

IUCN: LC - taxon málo dotčený

 

AEWA - Druh zařazený v příloze Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

 

BERN - Druh zařazený v přílohách Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, BERN II - přísně chráněné druhy živočichů, BERN III - chráněné druhy živočichů

 

Birds dir - druh zařazený v přílohách směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, Birds dir I - druhy, pro které členské státy vyhlašují zvláštní území ochrany (ptačí oblasti), Birds dir II/1 - druhy uvedené v této příloze mohou být loveny na území všech členský států podle vnitrostátních předpisů, Birds dir II/2 - druhy uvedené v této příloze mohou být loveny v určitých členských státech, dle vnitrostátních právních předpisů, Birds dir III/1 - druhy uvedené v této příloze mohou být na území všech členských států uvedeny na trh při současném dodržení vnitrostátních předpisů

 

Bonn - druh zařazený v přílohách Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, Bonn I - migrující druhy zasluhující přísnou ochranu, které jsou kriticky ohrožené v celém nebo v podstatné části areálu svého rozšíření, Bonn II - stěhovavé druhy živočichů, s nepříznivým stavem z hlediska ochrany, jejichž ochrana by měla být zajištěna plněním mezinárodních dohod

 

CITES - taxony zahrnuté ve Washingtonské úmluvě

 

EUROBATS - dohoda o ochraně populací evropských druhů netopýrů

 

NATURA 2000 - taxony uvedené ve směrnici Rady evropského společenství č. 92/43/EHS/1992, druhy z přílohy II


HD - Druh zařazený v přílohách směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, II - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních území ochrany, IV - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu, V - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování.