Chondrula tridens - trojzubka stepní

1. 12. 2019 vytvořil Radovan Coufal

Chondrula tridens (O.F. Müller, 1774) – trojzubka stepní

Čeleď: Enidae – hladovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Válcovitá ulita s relativně plytkými švy a světle hnědou barvou dorůstá výšky 11 mm a šířky 4,5 mm. Výška a šířka ulity a obústí podléhá poměrně velké variabilitě. Povrch je jemně nepravidelně zvrásněný a matně lesklý. Bílé obústí je ztlustlé se třemi až čtyřmi výraznými zuby (parietální, kolumelární a jeden, v některých případech dva palatální). Častý je také drobný angulární mozol, který však nemusí být vždy přítomen.

 

Možná záměna: Přítomnost výrazných zubů činí trojzubku v České republice nezaměnitelnou.

 

Rozšíření: Jedná se o pontomeridionální druh – vyskytuje se od západní přes střední Evropu až po Ural a Kavkaz.

 

V České republice se druh vyskytuje roztroušeně především v teplých oblastech.

 

Biologie a ekologie: Trojzubka žije na osluněných stráních krátkostébelného stepního rázu. Lokality s výskytem druhu se vyznačují hlubokou půdou. Během suchých období jedinci aestivují v drnech rostlin, pod listy nebo vylézají na stébla a stonky, případně se zahrabávají do půdy. Během letního období se totiž povrch stepí rozpaluje na vysoké teploty, jež by byly pro plže fatální z dlouhodobějšího hlediska. Na vápnitějších půdách druh tvoří početnější populace, avšak minerální bohatost biotopu není pro výskyt podmínkou. Výsledky studie provedené v Rusku ukazují, že populace žijící na skalnatých stepích dorůstají větších rozměrů oproti populacím obývajícím vápnité stepi, které se vyznačují menšími rozměry, vejčitějším tvarem ulity a lépe vyvinutými zuby.

 

Ohrožení: Druh obývá především krátkostébelné stepi, jež v našich současných klimatických podmínkách přirozeně zarůstají, a v menší míře také skalní stepi. S mizejícím tradičním hospodářstvím, jež způsobuje potřebnou disturbanci a brání sukcesnímu posunu, však zanikají potřebné přirozené biotopy. Druh je však schopen kolonizovat nová náhradní stanoviště jako jsou silniční a železniční náspy. V červeném seznamu z roku 2005 byl druh veden jako ohrožený (VU), v novější verzi z roku 2017 však již nemá žádný status ochrany. Tato změna není způsobena expanzí druhu v posledních letech, nýbrž změnou kritérií zařazení druhů do jednotlivých kategorií červeného seznamu. Trojzubku lze tedy stále označit za nehojný druh.

 

Zajímavosti: Trojzubka stepní je spolu se suchorypkou rýhovanou (Helicopsis striata) význačným druhem kontinentálních stepí. Při interpretaci fosilních nálezů tyto dva druhy platí za indikátory vápnitých stepí, jejichž areál byl ještě na začátku holocénu (cca před 12 tisíci lety) mnohem rozsáhlejší. S příchodem klimatického optima (přibližně před 8 tisíci lety) se však jejich areál s rozvojem lesa podstatně zmenšil. 

 

 

Literatura:

 

Beran L., Juřičková L. & Horsák M. (2005): Měkkýši (Mollusca). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, pp. 69–74. 


Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha, pp. 69–74.

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Kerney M. P., Cameron R. A. D. & Jungbluth J. H. (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg and Berlin.

 

Komarova, E. V., Sachkova, Y. V., Kurmaeva, N. M. & Stoiko T. G. (2017): Investigation of Shell Characteristics in Chondrula tridents (Pulmonata, Enidae) from Highland and Plain Habitats of the Forest–Steppe of the Volga River Basin. –  Biology Bulletin 44(7): 648-655

 

Ložek V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a Slovenská krajina v kvartéru. Dokořán, Praha.

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. Planet Poster.