Literatura

K vyšším rostlinám a vegetaci:

Braun-Blanquet  J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. - Ed. 3. Springer, Wien/New York.

Čeřovský J. (ed.) (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. - Príroda, Bratislava.

Čeřovský J., Podhajská Z., Turoňová D. (eds) (2007): Botanicky významná území. - AOPK, ČR.

Endris Z. et Korbelář J. (1981): Naše rostliny v lékařství. - Avicenum, Praha.

Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. et Williams R. (eds) (2007): Sandstone landscapes. - Academia, Praha.

Hendrych R. (1984): Fytogeografie. - SPN, Praha.

Hieke K. (1978): Praktická dendrologie (1). - SZN, Praha.

Hieke K. (1978): Praktická dendrologie (2). - SZN, Praha.

Horáček P. (2007): Encyklopedie listnatých stromů a keřů. - Computer Press, Brno.

Chytrý M. (ed.) (2007): Vegetace České republiky. 1, Travinná a keříčková vegetace. - Academia, Praha.

Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds) (2001): Katalog biotopů České republiky. - AOPK, Praha.

Jarolímek I. (ed.) (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 2. Synantropná vegetácia. - Veda, Bratislava.

Jatiová M. & Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. - ArcaJIMfa, Třebíč.

Jehlík V. (ed.) (1998): Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. - Academia, Praha.

Jirsáková J. & Kindlmann P. (2004): Zásady péče o orchidejová stanoviště. - Kopp, České Budějovice.

Kubát K. (ed.) (2002): Klíč ke květeně České republiky.  - Academia, Praha.

Machová I. et Kubát K. (2004): Zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin Ústecka. - Academia, Praha.

Mlíkovský J., Stýblo P. (eds) (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. - ČSOP, Praha.

Moravec J. (red.) (2002): Přehled vegetace České republiky. 3. Jehličnaté lesy. - Academia, Praha.

Lepší P., Lepší M. et al. (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. - Jihočeské muzeum v Čes. Budějovicích.

Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Vlačicha V. (2008): Orchideje Českého středohoří. - Oblastní muzeum v Litoměřicích, Litoměřice.

Oberdorfer E. (1994): Pflanzensoziologische Exkurzions Flora. - 7. vydání, Stuttgart: Ulmer.

Potůček O. (1969): Klíč k určování československých druhů čeledi Orchidaceae. - Pardubice.

Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky. - Příroda, Praha.

Randuška D. et Križo M. (1986): Chránené rastliny. - Príroda, Bratislava.

Randuška D.,Šomšák L. & Háberová I. (1986): Barevný atlas rostlin. - Obzor, Bratislava.

Rybka V., Rybková R. et Pohlová R. (2004): Rostliny ve svitu evropských hvězd. - Sagittaria, Olomouc.

Řepka R. (2007): Mokřadní ostřice České republiky. - ČSOP Hořepník, Prostějov.

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. - Lesnická práce, Praha.

Sell P. & Murrell G. (1996): Flora of Great Britain and Ireland, vol. 5: Butomaceae-Orchidaceae. - Cambridge University Press, New York.

Slavík B. (1998): Phytocartographical syntheses of the Czech republic. 3. - Academia, Praha.

Slavík B. (ed.) (1988 - 2004): Květena České republiky (Díly 1 - 7). - Academia, Praha.

Studnička M. (1984): Masožravé rostliny. - Academia, Praha.

Svobodová D. (1977): Morfologická proměnlivost a květní ekologie rodu Acer L. - Academia, Praha.

Štěpánková R. (ed.) (2010): Květena České republiky 8. - Academia, Praha.

Valachovič M. (2001): Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 3. Vegetácia mokradí. - Veda, Bratislava.

Větvička V. (2000): Stromy a keře. - Aventium, Praha.

 

K obratlovcům:

Anděra M., Gaisler J. (2012): Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. - Academia, Praha.

Anděra M., Horáček I. (1982): Poznáváme naše savce. - Mladá fronta, Praha.

Andreas M., Cepáková E., Hanzal V. (2010): Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. - AOPK ČR, Praha.

Baruš V. a kolektiv (1990): Červená kniha 2- Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci. - SZN, Praha.

Baruš V., Oliva O., a kolektiv (1992): Fauna ČSFR, svazek 25, Obojživelníci. - Academia, Praha.

Baruš V., Oliva O., a kolektiv (1992): Fauna ČSFR, svazek 26, Plazi. - Academia, Praha.

Cepák J. a kolektiv (2008): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. - Aventinum, Praha

Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. - Academia, Praha.

Dungel J., Hudec K.,(2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. - Academia, Praha.

Dungel J., Řehák Z. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. - Academia, Praha.

Gasc J.P., (1997): Atlas of amphibians and reptiles in Europe. - Museum National D´Histoire Naturelle, Paris.

Hanel L., Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. - ČSOP Vlašim, Vlašim.

Hrabě S., Oliva O., Opatrný E. (1973): Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. - SPN, Praha.

Hudec K., Černý W., a kolektiv (1972): Fauna ČSSR, svazek 19, Ptáci 1. - Academia, Praha.

Hudec K., Šťastný K., a kolektiv (2005): Fauna ČR, svazek 29/1, Ptáci 2/I. - Academia, Praha.

Hudec K., Šťastný K., a kolektiv (2005): Fauna ČR, svazek 29/2, Ptáci 2/II. - Academia, Praha.

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/I. - Academia, Praha.

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/II. - Academia, Praha.

Mikátová B., Vlašín M. (2002): Ochrana obojživelníků. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 1. - ČSOP Veronica, Brno.

Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (eds.) (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. - AOPK ČR, Brno, Praha.

Mlíkovský J., Stýblo P, eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. - ČSOP, Praha.

Moravec J. (2001): České názvy živočichů IV. Obojživelníci (Amphibia). - Národní muzeum (zoologické oddělení PM), Praha.

Pelikán J., Gaisler J., Rödl P. (1979): Naši savci. - Academia, Praha.

Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. (eds.) (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky Obratlovci. - Příroda, Praha

Moravec J. (ed.), (1994): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Atlas of Czech Amphibians. - Národní muzeum, Praha.

Svensson L., Grant P. J. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka. - Svojtka, Praha.

Vlašín M., Málková I. (2004): Ochrana netopýrů. Metodika ČSOP č. 30. - ČSOP Veronica, Brno.

Závalský O., (2004): Naši dravci a sovy a jejich praktická ochrana. Metodika ČSOP č. 29. - ČSOP Nový Jičín, Nový Jičín.

Zwach I. (1990): Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. - SZN, Praha.

Zwach I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. - Grada Publishing, Praha.

 

K bezobratlým:

Balthasar, V. (1956): Fauna ČSR. Sv. 8, Brouci listorozí - Lamellicornia. Díl 1, Lucanidae - roháčovití. Scarabaeidae - vrubounovití. Pleurosticti ČSAV, Praha.

Batelka J. (2007): Ripiphoridae. Folia Heyrovskyana (B) 7. Vít Kabourek, Zlín.

Bělín V. (1999): Motýli České a Slovenské republiky aktivní ve dne. Tagfalter, Widderchen und Glasflüger des Tschechische und Slovakische Republik.

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha.

Beran L. (1998): Vodní měkkýši ČR. Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 17. Bílý S., 1989: Krascovití, Buprestidae. Zoologické klíče 1. Academia, Praha.  

Bílý S. (2002): Summary of the bionomy of the buprestid beetles of Central Europe (Coleoptera: Buprestidae).

Bocák L. et Bocáková M. (2006): Drilidae, Omalisidae, Lycidae, Lampyridae. Folia Heyrovskyana (B) 5. Vít Kabourek, Zlín.

Buchar J. et Kůrka A. (1998): Naši pavouci. Academia, Praha. Buchar J. et Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic.

Buchar J., Ducháč V. et Hůrka K. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha.

Daniel M., Černý V. (1971): Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV Praha.

Dvořák M. et Vrabec V. (2007): Meloidae. Folia Heyrovskyana (B) 6. Vít Kabourek, Zlín.

Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Hájek J. (2007): Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Paelobiidae. Folia Heyrovskyana (B) 9. Vít Kabourek, Zlín.

Hanel L., Zelený J. (2000): Vážky (Odonata) Výzkum a ochrana. ZO ČSOP Vlašim, Vlašim.

Heyrovský L., Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSR 5. Príroda, Bratislava.

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Beetles of the Czech and Slovak Republics. Vít Kabourek, Zlín.

Javorek V. (1978): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu, SPN, Praha.

Javorek V., (1978): Kapesní atlas ploštic a křísů, SPN, Praha.

Juřena D., Týr V. & Bezděka. (2008): Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území České republiky a Slovenska. (Contribution to the faunistic research of Scarabaeoidea (Coleoptera) in the territory of the Czech Republic and Slovakia). Klapalekiana, 44 (Suppl.): XX-XX (in Czech, English abstr. and summary).

Kočárek P., Holuša J. et Vidlička Ľ. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics.

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

Koch R. L. (2003) The multicolored Asian lady beetle, Harmonia axyridis: A review of its biology, uses in biological control, and non-target impacts. J Insect Sci. 3: 32. University of Wisconsin, USA

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

Macek J. (ed.) (2007): Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli I. Academia, Praha.

Mlíkovský J. et Stýblo P (eds) (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. - ČSOP, Praha.

Niedl J. (1956): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část I. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje - 20

Niedl J. (1957): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část II. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje -16

Niedl J. (1957): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část III. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje - XIX-1958-1

Niedl J. (1959): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část IV. Přírodovědecký časopis Slezský - XX-1959-2

Niedl J. (1959): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část V. Přírodovědecký časopis Slezský - XX-1959-4

Niedl J. (1960): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část VI. Přírodovědecký časopis Slezský - XXI-1960-2

Niedl J. (1960): Monografie československých druhů tribu Carabini. Část VII*. Přírodovědecký časopis Slezský - XXI-1960-4

Novák V. (2005): Tenebrionidae. Folia Heyrovskyana (B) 2. Vít Kabourek, Zlín.

Novák V. (2007): Tenebrionidae. Folia Heyrovskyana (B) 8. Vít Kabourek, Zlín.

Průdek P. (2005): Mycetophagidae. Folia Heyrovskyana (B) 1. Vít Kabourek, Zlín.

Růžička J. (2005): Agyrtidae, Silphidae. Folia Heyrovskyana (B) 3. Vít Kabourek, Zlín.

Sama G. (2002): Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranean area. Part 1. Northern and Central Europe.

Sláma M. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky Sláma M. (2006): Cerambycidae. Folia Heyrovskyana (B) 4. Vít Kabourek, Zlín.

Smreczyński, (1965): S. Wstęp i podrodzina Apioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98a: Curculionidae.

Smreczyński, (1966): S. Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98b: Curculionidae.

Smreczyński, (1968): S. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhnychinae, Hylobiinae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98c: Curculionidae.

Smreczyński, (1972): S. Podrodzina Curculioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98d: Curculionidae.

Smreczyński, (1974): S. Podrodziny Curculioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98e: Curculionidae.

Smreczyński, (1976): S.Podrodziny Curculioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski; Cz. XIX: Coleoptera. Zeszyt 98f: Curculionidae.

Smreczyński, (1981): S. Unterfamilie Brachyderinae, p. 240-273, in: Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A.: Die Käfer Mitteleuropas. Vol. 10.

Strejček J. (1991): Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae. - Academia, Praha.

Škapec L. (ed.) (1992): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR. 3. Bezobratlí. Príroda, Bratislava.

Tesař, Z. (1957): Fauna ČSR. Sv. 11, Brouci listorozí - Lamellicornia. Díl 2, Scarabaeidae - vrubounovití. Laparosticti ČSAV, Praha.

Zahradník J. (1987): Blanokřídlí. -  Artia, Praha.

Zuna-Kratky T., Landmann A., Illich I., Zechner L., Essl F., Lechner K., Ortner A., Weissmair W., Wöss G. (2017): Die Heuschrecken Österreichs. Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums, Linz.