Zástudánčí - národní přírodní rezervace

31. 12. 2021 vytvořil Michal Hroneš

NPR Zástudánčí se nachází uprostřed Hané v nivě Moravy mezi obcemi Lobodice a Chropyně. Předmětem ochrany je „soubor přírodě blízkých nivních ekosystémů a jejich vývojových (sukcesních) stádií, reprezentovaný tokem řeky Moravy se samovolně se vyvíjejícím korytem, poříčními tůněmi, společenstvy tekoucích i stojatých vod a mokřadů, lesními společenstvy měkkého (vrbotopolového) a tvrdého luhu, včetně populací vzácných druhů přirozeně se vyskytujících organismů“. V současné době však NPR spíše připomíná království invazních rostlin.

NPR Zástudánčí
Kraj: Olomoucký, okres: Přerov
Rozloha: 111,3 ha
Vyhlášeno: 1953

Osu NPR vytváří přirozený tok řeky Moravy s řadou štěrkových náplavů různých sukcesních stádií. Zbytek plochy pokrývají více či méně zachovalé lesy. Lesní porosty jsou tvořeny převážně tzv. tvrdým luhem asociace Ficario vernae-Ulmetum campestris, velkou část plochy tvoří také výsadby geograficky nepůvodních dřevin, především ořešáku černého (Juglans nigra), dubu červeného (Quercus rubra), topolu kanadského (Populus ×canadensis) a smrku ztepilého (Picea abies). Z koryta řeky a jejího okolí byl v minulosti těžen štěrk. Část lesa sloužila jako bažantnice. NPR je také součástí širšího území, které slouží jako přirozený zásobník zemního plynu, na což upomíná několik specializovaných staveb. Jižní částí rezervace prochází asfaltová cyklostezka.

V lužních lesích se vyskytuje několik ohrožených druhů dřevin, především jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), který zde nachází jednu z nejsevernějších lokalit areálu. Dalšími vzácnými druhy jsou jabloň lesní (Malus sylvestris) a topol černý (Populus nigra). Jarní aspekt lesa je proti podobným lesním komplexům ve středním Pomoraví (PR Království) a dolním Pobečví (NPR Žebračka) poměrně chudý. Ze zajímavějších druhů lze jmenovat árón východní (Arum cylindraceum) a bohaté porosty pižmovky mošusové (Adoxa moschatelina). Ty později přerůstá česnek medvědí (Allium ursinum). Vzácně lze potkat také vikev křovištní (Vicia dumetorum) a tetluchu vznešenou (Aethusa cynapioides). V lesních lemech v minulosti rostl starček poříční (Senecio sarracenicus), který je ale posledních 10 let nezvěstný. Podobně jsou zřejmě vyhynulé i chruplavník větší (Polycnemum majus) a skřípina kořenující (Scirpus radicans), které nebyly v NPR pozorovány již více než 20 let. Na štěrkových náplavech se lze vzácně setkat s šáchorem hnědým (Cyperus fuscus) a nadmuticí bobulnatou (Silene baccifera). Pozoruhodný je počet invazních druhů rostlin. Kromě již jmenovaných nepůvodních druhů dřevin je to ještě javor jasanolistý (Acer negundo), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), n. malokvětá (Impatiens parviflora), štětinec laločnatý (Echinocystis lobata), zlatobýl největší (Solidago gigantea), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), křídlatka česká (Reynoutria ×bohemica), k. sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a hulevník nejtužší (Sisymbrium strictissimum).

Velmi bohatý je výskyt bezobratlých, kteří jsou vázáni především na staré a odumřelé stromy. Byl zde zjištěn motýl batolec červený (Apatura ilia), brouci lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), kozlíček jilmový (Saperda punctata) a tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), vážky klínatka žlutonohá (Stylurus flavipes) a k. rohatá (Ophiogomphus cecilia) a mnoho dalších. Na štěrkových náplavech řeky Moravy žijí vzácný a ohrožený slíďák břehový (Arctosa cinerea) a pavučenka štětinozubá (Caviphantes saxetorum), která zde má jedinou známou lokalitu v ČR. Na mělké a rychle proudící vody Moravy je vázán velevrub malířský (Unio pictorum), hrouzek Kesslerův (Romanogobio kessleri) a ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus). V luhu hnízdí lejsek šedý (Muscicapa striata), žluva hajní (Oriolus oriolus) a strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius). Na náplavech se objevuje pisík obecný (Actitis hypoleucos). Zaznamenáno zde bylo také nejméně šest druhů netopýrů, bobr obecný (Castor fiber) a vydra říční (Lutra lutra).

Biotopy v NPR se v současné době potýkají s řadou problémů. Kromě rozsáhlé invaze nepůvodními druhy rostlin jsou to také vysoké stavy zvěře, která způsobuje ruderalizaci porostů. Management by se měl v budoucích letech zaměřit na nahrazování nepůvodních výsadeb dřevin, potírání invazních druhů a snížení počtů spárkaté zvěře. I přes všechny tyto problémy představuje zejména původní koryto řeky Moravy významný krajinný prvek a lesy slouží jako refugium pro řadu vzácných a ohrožených druhů živočichů.

 

 

Literatura

Anonymus (2018): Plán péče o Národní přírodní rezervaci Zástudánčí na období 2018–2027. – Ms. [depon in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Hroneš M. & Uvírová A. (2021): Botanický inventarizační průzkum NPR Zástudánčí – vegetace. – Ms., [depon in: AOPK, Praha].

Mládek J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Zástudánčí z oboru botanika (cévnaté rostliny). – Ms. [depon in: Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].