Valeriana simplicifolia - kozlík celolistý

12. 6. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath – kozlík celolistý

Syn.: Valeriana dioica var. simplicifolia Rchb.

Čeleď: Valerianaceae – kozlíkovité

Status: NT

 

Popis: Bylina se světle zelenou, hranatou až nevýrazně křídlatou, přímou, do 50 cm vysokou lodyhou. Listy obvykle ve 2–4 párech. Listy sterilních růžic dlouze řapíkaté; dolní a střední lodyžní listy celokrajné až jemně nepravidelně oddáleně zubaté. Květy jednopohlavné, v hustých koncových vidlanech – prašníkové květy růžově červené, pestíkové květy obvykle bílé.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, jemuž je v naší květeně podobný snad jen kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), který má dolní a střední lodyžní listy lyrovitě peřenodílné se zveličelým koncovým listovým úkrojkem.

 

Rozšíření: Druh nevelkého území východní části střední Evropy, který má centrum rozšíření v Karpatech, z nich zasahuje až do Polska do Pobaltí.

 

V České republice je výskyt omezen na oblast severovýchodní Moravy s těžištěm ve středních polohách Beskyd, Javorníků a Hostýnských vrchů, na jih zasahuje do Bílých Karpat. Ojediněle byl dokladován též z Ostravské pánve, okolí Opavy a velmi vzácně z Rychlebských hor.

 

Ekologie: Druh preferuje vlhké luční biotopy jako jsou slatiny a slatinné louky, zamokřené lesy. Preferuje půdy minerálně bohaté, vlhké až zamokřené. Je diagnostickým druhem vegetační jednotky karpatských vápnitých nepěnovcových slatinišť as. Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Kozlík celolistý je v současnosti hodnocen v Červeném seznamu jako téměř ohrožený druh (NT), což odráží jeho fytogeograficky izolovaný, přesto spíše roztroušený výskyt v oblasti Karpat.

 

 

Literatura:

 

Hájek M. & Hájková P. (2011): RBA03 Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Pawłowski et al. 1960. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], Academia, Praha, pp. 630–633.

 

Holub J. & Kirchner J. (1997): Valeriana L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 5, Academia, Praha, 516–527.