Údolí Únětického potoka - Přírodní rezervace

4. 10. 2012 vytvořil Zdeněk Mačát

Na severozápadním okraji Prahy mezi Suchdolem a Úněticemi leží místo častých výletů Pražanů, PR Údolí Únětického potoka. Toto území společně s PR Roztocký háj-Tiché údolí tvoří velký lesní a lesostepní komplex na okraji hlavního města.

 

PR Údolí Únětického potoka

Kraj: Praha

Rozloha: 62,1 ha

Vyhlášeno: 4. července 1988

 

Rezervace se nachází na pravém svahu údolí Únětického potoka a zahrnuje i nivní louky podél vototeče. Hlavním prvkem chráněného území je ochrana horninového profilu u Holého vrchu, skalních stepí a fragmentů vřesovišť s původní flórou a faunou.

 

V nivách Únětického potoka dominuje střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), která ve vlhčích místech přechází v ptačincovou olšinu či rákosinu. Severní svahy byly v minulosti pokryty velkým vřesovištěm (Euphorbio cyparissiae-Callunetum, Antherico-Callunetum), které však díky zaselnění borovicí prakticky zaniklo. Do dnes se zachovaly pouze nepatrné fragmenty (větší pozůstatky vřesoviště nalezneme na jižním svahu v PR Roztocký háj-Tiché údolí). Vřesová očka jsou střídána kostřavovými skalními stepi (Festucion valesiace) a porosty teplomilných křovin. Na horní hraně svahů se vyskytují společenstva s paličkovcem šedavým (Spergulo-Corynephoretum canescentis). Z významných a chráněných druhů rostlin může na lokalitě vidět stepní druhy jako je bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), křivatec český (Gagea bohemica subsp. bohemica), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) nebo kavyl vláskovitý (Stipa capillata). Ve společenstvu paličkovce šedavého roste vzácný smil písečný (Helichrysum arenarium) nebo trávnička obecná (Armeria vulgaris). Na lukách roste ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Z hub se na lokalitě vyskytují dva vzácné druhy. Šupinovka zlatožlutá (Pholiota limonella), která porůstá kmeny olší a v trávě rostoucí voskovka maličká (Hygrocybe parvula). Na lokalitě se vyskytují i nepůvodní druh rostlin, dub červený (Quercus rubra).

 

Mozaika biotopů v PR Údolí Únětického potoka umožňuje výskyt více skupin zajímavých druhů. Na nivu potoka s mokřadními loukami a rákosinami jsou vázané střevlíci Nebria brevicollis a Ocydromus tibialis nebo mandelika Prasocuris junci či dřepčík Hippuriphila modeeri. Žije zde i vzácný vodní plž dvojzubka lužní (Perforatella bidentata). Z obratlovců zde žije hrouzek obecný (Gobio gobio) nebo se zde rozmnožuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Na biotopech s písčitým podkladem byly zjištěny druhy jako střevlík hlaváč (Broscus cephalotes), nosatci Sibinia variata či Gronops lunatus. Na vřesovištích žijí např. kvapníci Amara infima a Bradycellus ruficollis. Vřesem se živí bázlivec (Lochmaea suturalis), dřepčík zelný (Altica oleracea breddini) nebo krytonosec (Micrelus ericae). Na stepních biotopech se pak vyskytují reliktní druhy střevíkovitých brouků, kvapník (Ophonus cordatus), Semiophonus signaticornis, Harpalus caspius roubali či střevlíček lunoskvrný (Callistus lunatus). Na lokalitě se hojně vyskytují oba druhy otakárků Iphiclides podalirius a Papilio machaon. Na otevřených stanovištích hojně pobíhají jedinci hercynských populací ješterky zelené (Lacerta viridis). Z avifauny zde hnízdí pěnice vlašská (Sylvia nisoria), historicky zde hnízdil i dudek chocholatý (Upupa epops).

 

Pro uchování rázu lokality je důležité udržovat mozaikovitost všech biotopů, omezit šíření invazních druhů a systematicky likvidovat křoviny na vřesovištích a skalních stepí. Společně s PR Roztocký háj-Tiché údolí patří mezi nejzajímavější chráněná území v Praze.