Trávní dvůr - Přírodní památka

29. 12. 2017 vytvořil Zdeněk Mačát

Přírodní památka chrání lužní les a mokřady nivy řeky Dyje na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. V místech, která náležela do střežené oblasti železné opony, tak zůstaly zachované rozsáhlé mokřiny, rákosiny, nivní louky a slepá ramena středního toku Dyje. Jen pár kilometrů od Hrabětic, Hevlína a Hrušovan se tak nachází poměrně zachovalý komplex lužního lesa v kulturní krajině jihovýchodního Znojemska.

 

PP Trávní dvůr

Kraj: Jihomoravský, okres: Znojmo, Břeclav

Rozloha: 339,52 ha

Vyhlášeno: 2015

 

Přírodní památka Trávní dvůr je také součástí evropsky významné lokality Trávní dvůr (CZ0623046). Jelikož rezervace navazuje na místa hospodářky obdělávaná, je rozdělená do pěti fragmentů. Zregulovaná řeka Dyje není součástí přírodní památky. Geologie a geomorfologie rezervace však byla a je silně ovlivněna řekou Dyjí. Trávní dvůr spadá geomorfologicky do Dyjsko-svratecké nivy a podloží je tvořeno mladými aluviálními sedimenty, které jsou překryty písky a jíly z období třetihor.

 

Vegetace je tvořena převážně společenstvy tvrdého a měkkého luhu. Na podmáčených místech se lokálně vyskytují také mokřadní olšiny, porosty rákosin eutrofních a stojatých vod či fragmenty slanomilných rákosin a porosty vysokých ostřic. Mezi nejzajímavější byliny v rezervaci patří orchidej prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) nebo šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia). Početné jsou populace pryšce bahenního (Euphorbia palustris) a česneku hranatého (Allium angulosum). Vyskytují se zde také druhy ze společenstev vázaných na zasolené půdy, které se vytvářejí na okrajích přechodů mezi mokřadem a poli.

 

Fauna bezobratlých i obratlovců také ukrývá zajímavé a nevšední druhy. Významný je výskyt žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) a žábronožky letní (Branchipus schaefferi). V Hrabětickém potoce, levostranném přítoku Dyje, žije populace velevrubu malířského (Unio pictorum). Velmi početné jsou populace saproxylických druhů brouků. Předmětem ochrany evropsky významné lokality je lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), zajímavé druhy brouků pak najdeme také mezi potápníky a střevlíky. V hnízdech volavek byl pak zjištěn kožojed (Dermestes bicolor). Mezi motýly vyniká pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) nebo modrásek čičorkový (Cupido alcetas).

 

Rybí společenstvo bylo ovlivněno regulací řeky Dyje, samotná řeka tak není do chráněného území zahrnuta. Avšak v zabahněných, mírně tekoucích až stojatých vodách žije populace piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis). Společenstvo obojživelníků je velmi bohaté, z lokality pocházejí údaje o desíti druzích. Nejvýznamnější je výskyt kuňky obecné (Bombina bombina) nebo skokana ostronosého (Rana arvalis), dále se zde vyskytuje početná populace blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) nebo čolka obecného (Lissotriton vulgaris). Trávní dvůr je významným hnízdištěm ptáků. Zajímavé je hnízdění velkých dravců jako je orel mořský (Haliaeetus albicilla), orel královský (Aquila helica) nebo luňák hnědý (Milvus migrans). Z dalších významných druhů lze jmenovat také čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas) nebo bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) hnízdící v rákosinách. Z chráněných druhů savců se v rezervaci vyskytuje pravidelně vydra říční (Lutra lutra) a bobr evropský (Castor fiber).

 

Literatura:

 

AOPK ČR (2017): Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2017-08-13.

 

Mačát, Z. & Reiter, A. (2017): Terénní zápisky z roku 2017.