Střezovská rokle - Přírodní památka

2. 5. 2019 vytvořil Stanislav Rada

V severočeské hnědouhelné pánvi mezi Chomutovem a Žatcem se na východním okraji obce Březno nachází členitá Střezovská rokle. Lokalita je pozoruhodná z geologického a geomorfologického hlediska, ale zároveň tvoří ostrov přírodní vegetace v zemědělské krajině a poskytuje útočiště řadě rostlin a živočichů.

 

PP Střezovská rokle

Kraj: Ústecký, okres: Chomutov

Rozloha: 17,61 ha

Vyhlášeno: 1966

 

Střezovská rokle vznikla erozní činností vody v měkkých třetihorních sedimentech (písky, jíly, uhelné sedimenty, jílovitě zvětralé tufity). Má podlouhlý severojižní tvar s řadou odboček a místy je hluboká až 20 m. Svahy jsou velmi příkré a místy se na nich činností stékajícího rozbředlého jílu vyvinuly zajímavé povlaky, závěsy nebo jílové splazy. Dno rokle je utvářeno písčitojílovitými náplavy a občasně protékající vodotečí.

 

Většina plochy přírodní památky je pokryta porosty dřevin s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris), dubu letního (Quercus robur) a břízy bělokoré (Betula pendula). Roste zde i nepůvodní borovice černá (Pinus nigra) a borovice Banksova (Pinus banksiana). V centrální části rezervace se nacházejí bezlesé plochy s rozptýlenými dřevinami. Členitý reliéf rokle umožňuje koexistenci vlhkomilné vegetace na jejím dně a teplomilné suchomilné vegetace ve vrchních partiích a na exponovaných svazích. Ze zajímavých druhů rostlin zde roste kosatec žlutý (Iris pseudacorus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), kozinec dánský (Astragalus danicus), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), pelyněk pontický (Artemisia pontica) nebo rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata). Významný je též výskyt játrovky stěkovce zakřiveného (Riccardia incurvata) a dutohlávky Cladonia convoluta.

 

O zdejší fauně bezobratlých není mnoho známo, prozatím byl proveden pouze průzkum vážek a rovnokřídlých. Z řádu vážek je nejvýznamnější výskyt šídlatky brvnaté (Lestes barbarus). Z rovnokřídlých jmenujme například saranči modrokřídlou (Oedipoda caerulescens), saranči čárkovanou (Stenobothrus lineatus) a kobylku dubovou (Meconema thalassinum).

 

Z lokality je znám výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). Vzhledem k vysokému zastoupení stromů a keřů je Střezovská rokle významným útočištěm ptáků – ze zvláště chráněných druhů zde hnízdí slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio) nebo žluva hajní (Oriolus oriolus).

 

Přírodní památka je místy znehodnocována nelegálním ukládáním odpadu, v minulosti též nepovolenou těžbou písku. Přílišnému zarůstání některých partií dřevinami (zejména nepůvodními druhy borovic) je bráněno občasnými prořezávkami, čímž jsou udržovány bezlesé biotopy se světlomilnou květenou.

 

 

 

Literatura:

 

AOPK ČR (2019): Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2019-04-28]

 

Mackovčin P (ed.)(1999): Chráněná území ČR. Svazek I, Ústecko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Rada S.(2017): Ms. Vlastní pozorování v roce 2014.