Rybníček u Hořan - Národní přírodní památka

6. 1. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Nedaleko všemi obdivované Kutné Hory, se nachází polozapomenutá, ale biology hojně navštěvovaná rezervace. Vydáte-li se třeba na cyklo výlet po mírně modelované krajině středního Polabí, stačí se z Kutné Hory překulit přes vrchy Malého a Velkého Kuklíku a brzy dorazíte až k Rybníčku u Hořan.

 

NPP Rybníček u Hořan

Kraj: Středočeský, okres: Kutná Hora

Rozloha: 2,01 ha

Vyhlášeno: 1985

 

 

Rezervace se nachází ve žlebu horního toku Hořanského potoka nedaleko malé vésky Hořany. Její nejvýznamnější část tvoří malý rybník, který je v těchto místech znám již v první polovině 19. století. K rybníku přiléhají luční až mokřadní porosty a rozvolněné hájové formace. Lokalita je obklopena zemědělskou krajinou.

 

Území je chráněno v přísné kategorii Národní přírodní památka. Důvodem ochrany je výskyt kriticky ohrožené rdestice hustolisté (Groenlandia densa), pro kterou je rybník poslední lokalitou na území České republiky. Rdestice se zde vyskytuje ve stabilní a poměrně početné populaci, která je ovlivňována zejména splachy z polí a výškou bahnitých nánosů, které jsou v různých intervalech bagrovány. Květena vodních makrofyt není příliš početná, z dalších druhů stojí za zmínku výskyt vzácnějšího lakušního niťolistého (Batrachium trichophyllum), žabníku jitrocelového (Alisma plantago-aquatica), závitky mnohokořenné (Spirodela polyrhiza) či okřehku menšího (Lemna minor), který na hladině vytváří dominantní složku. V litorálu lze nalézt sítinu sivou (Juncus inflexus), dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita), rákos obecný (Phragmites australis), rozrazil potoční (Veronica beccabunga), zblochan řasnatý (Glyceria notata), při nízkém stavu hladiny se na bahně objevuje také pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus). V okolí se ojediněle vyskytuje vzácnější teplomilný řebříček panonský (Achillea pannonica). Na luční porosty navazují hájové formace s převahou listnatých dřevin, v podrostu je na jaře častý orsej jarní (Ficaria verna), dále břečťan popínavý (Hedera helix), dá se zde rovněž nalézt naše nejběžnější orchidej – bradáček vejčitý (Listera ovata).

 

Diverzita bezobratlých není příliš podrobně prozkoumána a jistě si do budoucna zaslouží pozornost. Za zmínku stojí výskyt ohrožené bráněnky měnlivé (Stratiomys chamaeleon), batolce duhového (Apatura iris) a batolce červeného (A. ilia).

 

Rezervace je ovšem poměrně bohatou batrachologickou lokalitou, na které byl zaznamenán výskyt čolka obecného (Lissotriton vulgaris), ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana skřehotavého (Pelophylax ridibundus) a kuňky obecné (Bombina bombina).

 

Na lokalitě je přísně zakázán chov ryb, přesto se zde ilegálně objevuje karas stříbřitý (Carassius auratus). Z vodního ptactva byla pozorována volavka popelavá (Ardea cinerea), v okolí a ve vesnici se objevuje vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a rorýs obecný (Apus apus).

 

Z ochranářského hlediska jsou největšími problémy již zmiňované splachy, zazemňování tělesa rybníka a rybí osádka. Usazování sedimentů by měl zpomalit nedávno vybudovaný poldr. Vodní sloupec se udržuje ve stabilní výšce. Lokalita je již několik desítek let intenzivně monitorována.

 

 

Literatura:

 

Anonymus (s. d.): Ms. Plán péče o NPP Rybníček u Hořan na období 2013–2022. Přístupný na webu: www.ochranaprirody.cz

 

Dvořák V. (2011): Ms. Vlastní pozorování v roce 2011.

 

Ložek V., Kubíková J., Spryňar P. et al. (2005): Střední Čechy. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek XIII. Agentura ochrany přiírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.