Rešovské vodopády - národní přírodní památka

29. 6. 2014 vytvořil Zdeněk Mačát

V pohoří Nízkého Jeseníku, nedaleko hradu Sovinec se na peřejnaté říčce Huntavě nachází geomorfologicky významná lokalita Rešovských vodopádů.  

 

NPP Rešovské vodopády

Kraj: Moravskoslezský, okres: Bruntál

Rozloha: 71,61 ha

Vyhlášení: 1966 (přehlášeno 1989)

 

Vodopády na řece Huntavě jsou zaříznuté do devonských a spodnokarbonských břidlic, drobů a neovulkanitů. Území bylo vyhlášeno na základě unikátního geomorfologického fenoménu hlubokého kaňonovitého území se skalními soutěskami, vodopády a peřejovitými úseky řeky Huntavy. Největší zářez říčky do skály dosahuje až 120 cm. Okolní skály pak stoupají až do výšky 32 m (Soví skála), které doplňuje přibližně 200 m dlouhá soutěska (šířka od 6 do 10 m) s peřejemi, tůněmi a vodopády. Největší vodopád dosahuje výšky až 10 m.

 

Území je botanického hlediska rovněž výrazným prvkem v okolí krajině. Vyskytují se zde zachovalé, přírodě blízké lesní porosty na strmých, skalnatých a suťových svazích. Převážně zde nalezneme květnaté a bikové bučiny, ve kterých se projevuje teplotní inverze způsobená okolním reliéfem. Lokalita je velmi cenná na druhy mechů a játrovek. Za nejvýznamnější druh lze pokládat mech šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), který je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a druhy soustavy Natura 2000. Dále zde byly zaznamenány zajímavé kapradiny, jako puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) či běžnější sleziník červený (Asplenium trichomanes) a osladič obecný (Polypodium vulgare).

 

Ve vodním prostředí v okolí vodopádů se vyvíjejí zajímavé a vzácné druhy bezobratlých. Za zmínku stojí několik druhů much (Diptera). Vzácným horským druhem je muchnička (Simulium tuberosum), neméně významný je výskyt bahnomilky (Dactylolabis subdilatata), která je endemickým druhem Jeseníků a Rešovské vodopády jsou nejníže položenou lokalitou druhu. Jedinou známou lokalitu na Moravě zde má bahnomilka (Euphylidorea aperta). Z významných druhů motýlů se při okrajích rezervace vyskytuje kriticky ohrožený jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne). Brouky zde zastupuje zajímavý kovařík (Ampedus tristis). Díky různorodosti prostředí jsou velmi početná i společenstva ptačích druhů. V NPP žije velmi stabilní populace výra velkého (Bubo bubo), hnízdní zde čáp černý (Ciconia nigra) nebo kos horský (Turdus torquatus) či konipas horský (Motacilla cinerea). Okolní lesy obývají lesní druhy jako holub doupňák (Columba oenas) či lejsek malý (Ficedula parva).

 

NPP Rešovké vodopády je turisticky velmi oblíbeným místem. Přístupnost rezervace zajišťuje turistická trasa KČT a systém dřevěných mostu pod správou CHKO Jeseníky. Pohyb turistů je tak ve větší míře usměrněn do vymezených tras, avšak v některých místech lze pozorovat negativní sešlap a erozi mimo cesty způsobené turisty. Pro zachování jedinečnosti území je proto důležité aby rekreační využití lokality nemělo za následek její likvidaci.