Pískovna u Dračice - přírodní památka a evropsky významná lokalita

9. 6. 2015 vytvořil Zdeněk Mačát

Ve třetí zóně CHKO Třeboňsko, nedaleko obce Rapšach a osady Františkov nalezneme drobnou pískovnu, která se svým významem řadí mezi ty nejzajímavější lokality pro obojživelníky v ČR. Pískovna je lemována tokem říčky Dračice a díky ideálnímu biotopu poskytuje útočiště ropuše krátkonohé.

 

PP & EVL Pískovna u Dračice

Kraj: Jihočeský, okres: Jindřichův Hradec

Rozloha: 7,96 ha

Vyhlášeno: 2001

 

Území je z geomorfologického a geologického významným pro celé CHKO Třeboňsko neboť jsou na něm patrné jevy odkryté těžbou štěrkopísků, dále suchá a teplá stanoviště skalních výchozů a obnažených štěrkopísků, drobné mokřady na dně pískovny. Pískovna tak představuje pro návštěvníky ukázku vzniku nového biotopu po těžbě surovin a celkový charakter geologické stavby Třeboňska. Pískovna je nerekultivovaným zbytkem dobývacího prostoru, který byl zrekultivován v polní kultury. Charakter území je tedy velmi přeměněn, v pískovně místy připomíná polopouští až pouštní oblasti tvoření kvartérními sedimenty řeky Dračice. Skalní výchozy jsou tvořeny pararulami s občasným výskytem granitů a granodioritů, převážně v západní části lokality. Na skalních výchozech je možno pozorovat řadu zajímavých geologických jevů (např. zachovalá původní břidličnatost hornin, hrubší i jemnější zvrásnění, puklinový systém, tektonická zrcadla apod.).

 

Hlavními biotopy chráněného území jsou xerotermní skalní výchozy, písčité oblasti v různých stadiích sukcese, či mokřadní biotopy. Rostliny písčitých společenstev tu hojně zastupuje paličkovec šedavý (Corynephorus canescens) či silně ohrožená nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis), pavinec horský (Jasione montana), ostřice vřesovištní (Carex ericetorum) či čilimník řezeňský (Chamaecytisus ratisbonensis). Mokřadní části jsou pak domovem pro kriticky ohroženou míčovku kulkonosnou (Pilularia globulifera), masinici vodní (Tillaea aquatica), protnici žlutobílou (Pseudognaphalium luteo-album), nehtovec přeslenitý (Illecebrum verticilatum) či pobřežnici jednokvětou (Litorella uniflora). Mezi zajímavé mykologické nálezy patří např. lysohlávka horská (Psilocybe montana) či vzácného druhu třepenitky vlhkožijné (Hypholoma subericaeum). Jedinou lokalitu v jižních Čechách zde má červenoseznamová houba škárka hvězdicovitá (Mycenastrum corium).

 

Z bezobratlých živočichů lze zde pozorovat druhy vázané na obnažené písky a xerotermní biotopy. Velký počet zástupců řádu Orthoptera dokládá výskyt saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens) a vzácné saranče blankytné (Sphingonotus coerulans). Početnou skupinu brouků zde zastupují i zajímavé druhy vázané na specifické biotopy pískovny, např. mokřadní střevlík (Omophron limbatum), xerotermní střevlík (Lionychus qadrillum). Nejvzácnějším střevlíkem je Acupalpus brunnipes, jehož larvy žijí v písčitých půdách, kde se živí kořeny. Vyskytuje se zde také slíďák písečný (Arctosa perita). Mezi obratlovci si nejvíce pozornosti zaslouží velká populace kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) jejíž populace zde patří k nejvýznamnějším v jižních Čechách. Tůně na dně pískovny využívají k rozmnožování další druhy obojživelníků: blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea) či čolek velký (Triturus cristatus) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Z plazů se na lokalitě hojně vyskytuje zmije obecná (Vipera berus), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Výjimečně na lokalitě zahnízdila (naposled 2002) vlha pestrá (Merops apiaster), jejíž výskyt tak podtrhuje význam tohoto území.

 

Dlouhodobým cílem ochrany přírody v pískovně u Dračice, je dochování stávajících biotopů. K tomu je na území povolena řízená drobná těžba písku ve správném čase a přesně stanoveném místě.