Parnassia palustris - tolije bahenní

26. 11. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Parnassia palustris L. – tolije bahenní

Čeleď: Celastraceae – jesencovité

Status: EN, §O

 

Popis: Lysé byliny s přímými lodyhami vysoké do 40 cm. Lodyhy, jednoduché, hranaté, zakončené jediným květem. Přízemní listy v růžici, dlouze řapíkaté, čepel vejčitá až kosodelníkovitě okrouhlá, celokrajná, tupě špičatá, na bázi hluboce srdčitá. List na lodyze nejčastěji jediný, vzácněji 2 střídavě postavené listy, lodyhu srdčitou bází objímá. Květy bílé, jednotlivě, koncové, vonné; kališní listy za plodu vytrvávají; tyčinky v květu dozrávají postupně. Plodem je široce vejcovitá tobolka.

 

Rozšíření: Tolije bahenní je druhem s rozsáhlým euroasijským areálem zahrnujícím mírný až subarktický pás. Do jižní Evropy zasahuje pouze ve vysokých pohořích, dále na východ v Malé Asii, na Kavkaze, v severním Íránu, v Africe pouze v pohoří Atlas.

 

V České republice nachází těžiště v chladnějších polohách mezofytika v suprakolinním až montánním stupni, částečně v oreofytiku, již vzácně v termofytiku (především povodí Cidliny a Jizery, též v Polabí a nivních polohách Hané).

 

Ekologie: Druh vázaný na vlhká až mokřadní stanoviště, především na luční biotopy, slatinné louky, rašeliniště, břehy vodotečí, zbahnělá místa, rovněž na smilkových loukách či pastvinách, zřídka obsazuje extrémnější biotopy jako skalní terasy nad horní hranicí lesa (např. v asociaci alpínských trávníků Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris nebo ve sv. Agrostion alpinae). Často součást vegetace pcháčových luk sv. Cirsietum rivularis.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako ohrožený. V Červeném seznamu patří rovněž mezi ohrožené druhy (EN). Tolije v posledních desetiletích značně ustoupila především vlivem intenzifikace zemědělství a odvodňovacích procesů, rovněž doplatila na absenci managementu luk.

 

parnassia_palustris1 parnassia_palustris2 parnassia_palustris3
parnassia_palustris4