Panenský les - Přírodní rezervace

2. 11. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Přírodní rezervace Panenský les si svůj název určitě zaslouží, jedná se totiž o panensky zachovalou přírodu lužního lesa. Nedaleko Olomouce, respektive Horky nad Moravou, se tak můžete vrátit v čase zpět a užít si opravdový lužní les.

PR Panenský les (CHKO Litovelské Pomoraví)

Kraj: Olomoucký, okres: Olomouc

Rozloha: 15,90 ha

Vyhlášeno: 1992

 

Přírodní rezervace Panenský les je komplex lužního lesa na obou březích řeky Moravy, která chrání unikátní společenstvo lužního lesa (Querco - Ulmetum). Rezervace přímo navazuje na NPR Ramena řeky Moravy a tvoří tak pozvolné ochranné pásmo. Složení půd zde odpovídá označení fluvizemě, tedy země zaplavované. Významná je zde i erozní činnost obou toků (řeka Morava, Mlýnský potok). Z jarního aspektu zde můžeme spatřit typické jarní rostliny jako např. sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), bleduli jarní (Leucojum vernum), prvosenku vyšší (Primula elatior) a další druhy. V létě zde rostou česneky medvědí (Allium ursinum), kakosty hnědočervené (Geranium phaeum) a všudy přítomné kopřivy (Urtica dioica).

 

Ze zoologického hlediska je nejvíce prozkoumána avifauna. Výčet druhů se zastavil na čísle blížícím se 40. Ze zajímavých druhů to je žluva hajní (Oriolus oriolus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Velmi početný je zde také výskyt obojživelníků. Dutiny starých stromů obývají netopýři rezaví (Nyctalus noctula) a netopýři vodní (Myotis daubentonii). Díky bezprostřední návaznosti na NPR Ramena řeky Moravy je možné, že v budoucnu bude lokalita Panenský les připojena již ke stávající NPR.

 

Literatura:

 

Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přiírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.