Pagodulina pagodula - včelínka ozdobná

10. 2. 2020 vytvořil Radovan Coufal

Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830) – včelínka ozdobná

Čeleď: Pagodulinidae – včelínkovití

Status: CR

 

Popis: Oválná ulita s hlubokými švy dorůstá výšky 3,5 mm a šířky 2 mm. Povrch hnědožluté ulity brázdí výrazná ostrá žebírka. Poslední čtvrtina tělního (posledního) závitu je charakteristicky vytažená směrem k předposlednímu závitu (míří vzhůru). Obústí je mírně ohrnuté a bez zubů (ztlustlin), avšak uvnitř tělního závitu se nachází podlouhlá lamela, která je u čerstvých ulit viditelná zespodu při pohledu na spodní část ulity, při pohledu do ústí ale viditelná není.

 

Možná záměna: Na první pohled by se kvůli podobné velikosti a tvaru dala včelínka zaměnit se zástupci rodu zrnovka (Pupilla). Při bližším pohledu se však nápadně liší výraznými mázdřitými žebírky a především typicky utvářenou poslední čtvrtinou tělního závitu, jež směřuje vzhůru.

 

Rozšíření: Těžiště výskytu má včelínka v Alpách, v severní Itálii a v jižní Francii. Další naleziště se udávají z jižní Itálie, Bulharska, jižního Polska a dvě izolované lokality jsou známé ze Slovenska – Cigeľka u Bardějova a Veľké Rovné v Javorníkách (Lisický 1986). Rozšíření tohoto druhu však zatím není uspokojivě prozkoumáno.

 

V České republice byl poprvé zjištěn výskyt druhu v roce 2012 (Lacina & Horsák) v PR Mutenská obora u Slavonic a v roce 2018 autorem článku v NP Podyjí.

 

Biologie a ekologie: Včelínka ozdobná obývá vlhké listnaté lesy s bujným bylinným patrem, převážně na vápnitém podkladu, kde vylézá na stonky bylin nebo pobývá pod balvany a sutí. Ve vyšších nadmořských výškách druh žije spíše na částečně otevřených stanovištích.

 

Ohrožení: Výskyt včelínky v PR Mutenská obora zatím nebyl důkladněji prozkoumán, avšak předběžné terénní průzkumy naznačují, že by se zde druh mohl vyskytovat průběžně na vhodných stanovištích. Na zkoumaných místech v této oblasti včelínka tvoří poměrně početné populace. Druhá lokalita na našem území se nachází nedaleko Vranova nad Dyjí v NP Podyjí. Oproti předchozí lokalitě průzkumy ukazují, že výskyt druhu je zde omezen pouze na několik metrů čtverečních. Navzdory prostorovému omezení se však jedná o podobně početnou populaci jako na lokalitě předchozí. Pro zachování, případně zlepšení stavu populací je potřeba zachovat bezzásahový režim na lokalitách s výskytem druhu. PR Mutenská obora se skládá ze 3 zbytkových fragmentů listnatého lesa s dominancí lípy a javoru, které jsou navzájem odděleny převážně smrkovou monokulturou. Vhodným zásahem by v tomto případě bylo nahradit smrkové porosty podobnou dřevinnou skladbou jako v zachovalých částech rezervace a tyto tři fragmenty tak propojit a tím potenciálně také rozšířit biotop vhodný pro včelínku.

 

Taxonomická poznámka: Ještě nedávno byla včelínka (rozuměj celý rod Pagodulina) řazena do čeledi Orculidae kvůli své konchologické podobnosti s ostatními zástupci této čeledi. Recentní studie (Harl et al. 2017) však na základě molekulárních dat ukázala, že si včelínky nejsou blízce příbuzné s ostatními orkulidy a proto byla zavedena nová čeleď Pagodulinidae. Do této čeledi jsou nyní řazeni pouze zástupci rodu včelínka (Pagodulina).

 

 

 

Literatura:


Beran L., Juřičková L. & Horsák M., (2017): Mollusca (měkkýši). – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds) AOPK ČR, Praha,  69–74.

 

Harl, J., Haring, E., Asami, T., Sittenthaler, M., Sattmann, H. & Páll-Gergely, B. (2017): Molecular systematics of the land snail family Orculidae reveal polyphyly and deep splits within the clade Orthurethra (Gastropoda: Pulmonata). – Zoological Journal of the Linnean Society, 181(4), 778-794.

 

Horsák, M., Juřičková, L. & Picka, J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. –Nakladatelství Kabourek, Zlín.

 

Kerney M. P., Cameron R. A. D. & Jungbluth J. H. (1983): Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. – Paul Parey, Hamburg and Berlin.

 

Lacina A. & Horsák M. (2012): Včelínka ozdobná – další z úspěšných výsadků alpského původu – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 6: 289-290.

 

Lisický M. (1986): Z červené knihy našich měkkýšů – pikulík Pagodulina pagodula. – Živa 2: 61

 

Sysoev A. & Schileyko A. (2009): Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. –Pensoft publishers, Sofia-Moscow.

 

Welter-Schultes, F. W. (2012): European non-marine molluscs: a guide for species identification. – Planet Poster.