Orchis ustulata - vstavač osmahlý

2. 1. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Orchis ustulata L. – vstavač osmahlý

Syn.: Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: CR, §S, CITES

 

Popis: Bylina s malými, kulovitými hlízami, štíhlou, zelenou, v dolní třetině olistěnou lodyhou, na bázi s několika bělavými, šupinovitými listy, vysokou obvykle 10–60 cm. Listy shloučené v přízemní růžici, namodrale zelené, neskvrnité, bází lodyhu objímající. Květenstvím je hustý, mnohokvětý klas. Listeny kopinaté, červenofialové, kratší než semeník. Květy malé, příjemně aromatické, vně tmavě hnědě nachové; všechny okvětní lístky kromě pysku skloněné v přilbu; pysk hluboce trojdílný, plochý, bílý, roztroušeně tmavofialově tečkovaný, střední lalok ve výkroji bez zoubku.

 

Možná záměna: Díky charakteristickým drobným květům je v naší květeně nezaměnitelným druhem.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem zahrnujícím celý kontinent, na sever po jižní část Skandinávie a pobaltské země. Areál přesahuje do Asie, zaujímá západní část Sibiře. Izolovaně roste na Kavkaze.

 

V minulosti se na našem území ve středních polohách vyskytoval tento vstavač roztroušeně a byl považován za jeden z nejčastějších druhů. V nížinách i na horách rostl vždy vzácně. V současnosti je znám pouze ze zhruba 1/3 lokalit, spíše výjimkou jsou lokality nové.

 

Ekologie: Roste na suchých a výslunných stráních až mírně vlhkých loukách, na pastvinách a v lesních lemech, v aluviích řek. Preferuje hlubší jílovité půdy. Přezimuje v podobě přízemních listových růžic. Mezi hlavní opylovače patří kuklice (Tachina). Významný druh širokolistých suchých trávníků sv. Bromion erecti.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od května do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Vstavač osmahlý je řazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožené. V Červeném seznamu patří dokonce mezi druhy kriticky ohrožené (CR), což odráží jeho dramatický ústup z historicky známých lokalit. Příčiny ústupu lze vidět v přímé destrukci stanovišť, upouštění od tradičních způsobů hospodaření a v eutrofizaci prostředí. Většina současných lokalit je zahrnuta do chráněných území.

 

Taxonomická poznámka: Společně s příbuzným vstavačem trojzubým (O. tridentata) je v evropských květenách vyčleňován do samostatného rodu Neotinea. Vnitrodruhová variabilita druhu vedla botaniky k rozdělení druhu na nižší taxonomické jednotky, obvykle na úroveň variety, méně často na úroveň poddruhu. Toto dělení odráží zejména fenologii kvetení a rozložení listů na lodyze. Na většině našeho území roste vstavač osmahlý pravý (O. ustulata var. ustulata), ve východní části území se objevuje vstavač osmahlý letní (O. ustulata var. aestivalis).

 

 

Literatura:

 

Kubát K. (2010): Orchis L. In.: Štěpánková R. (ed.), Květena České republiky, Academia, Praha, 524541.

 

Tali K., Foley M. J. Y. & Tull K. (2004): Orchis ustulata L. – Journal of Ecology, 92: 174–184.