Ophrys holosericea subsp. holubyana - tořič čmelákovitý Holubyho

7. 12. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Ophrys holosericea subsp. holubyana (Andrasovzsky) Dostál - tořič čmelákovitý Holubyho

Syn.: Ophrys arachnites Lam., Ophrys holubyana Andrasovzsky, Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench subsp. holubyana (András.) Osvač.

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C1, §1, ČK, WORLD-I, CITES

 

 

Popis: Nenápadný, přesto velmi dekorativní a estetický zástupce rodu Ophrys na našem území, dosahující max. výšky 40 cm. Základním determinačním znakem je sametově chlupatý pysk hnědé až nachové barvy s velmi proměnlivou kresbou, nejčastěji žluté barvy, často trojlaločný, s dlouze zašpičatělými bazálními hrbolky. Okvětní lístky bílé nebo růžové.

 

Možná záměna: V ČR zaměnitelný jen s tořičem včelonosným (Ophrys apifera).

 

Rozšíření: Tento poddruh tořiče čmelákovitého má poměrně nevelký středoevropský areál, se submediteránní tendencí, zahrnující karpatskou česko-slovenskou oblast, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a Itálii. V ČR je jeho výskyt omezen pouze na území Moravy, resp. oblast Bílých Karpat, kde je výskyt koncentrován v okolí obcí Javorník, Radějov, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou nebo izolovaně v okolí obce Bylnice.

 

Ekologie: Výrazný heliofytní druh, preferující bazické podklady, v Bílých Karpatech tzv. flyše. Součást lesostepních formací, druhově bohatých bělokarpatských orchidejových luk. Geofyt, s fenologickým optimem v květnu až červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh je v současnosti uváděn z cca 30% všech známých historických lokalit. Rapidní ústup je připisován, jako u řady dalších druhů, především změnám v zemědělském hospodaření a eutrofizaci prostředí zapříčiněnou nadměrným hnojením. Tořič čmelákovitý Holubyho je druhem zvláště chráněným, vedeným jako kriticky ohrožený, je též zahrnutý v celosvětovém Červeném seznamu a stejně jako většina našich druhů orchidejí spadá do úmluvy CITES. Druh je chráněn též územně, jednak v rámci CHKO Bílé Karpaty, tak řada lokalit má status některé z maloplošně chráněných území.

 

Taxonomická poznámka: Jedná se o druh vzniklý introgresivním křížením mezi Ophrys holosericea subsp. holosericea a Ophrys cornuta.

 

 

Literatura:

 

Procházka F. (2010): Ophrys L. In: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky, vol. 8., Academia, Praha: 544–549.