Les Na dolíku - Přírodní památka

3. 6. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Přírodní památka Les Na dolíku se nachází asi 2,5 kilometru západně od městečka Hlinska, na severním okraji CHKO Žďárské vrchy. Je tvořena „polo“přirozenou smrčinou podél drobného meandrujícího pravostranného přítoku řeky Chrudimky. Přestože byla okolní krajina již odedávna lesnicky i zemědělsky využívána, o čemž svědčí například nedaleký skanzen na Veselém kopci, zachoval si potok i okolní lesní porosty svůj ráz, díky čemuž zde našlo útočiště několik druhů, které jsou jinak ve východních Čechách velmi vzácné.

PP Les Na dolíku
Kraj: Pardubický, okres: Chrudim
Rozloha: 5 ha
Vyhlášeno: 1990

Rezervace byla vyhlášena především na ochranu nejsevernější populace dřípatky horské (Soldanella montana) v Evropě, která zde vytváří poměrně bohatou populaci. Stromové patro tvoří především smrk ztepilý (Picea abies), z dalších dřevin lze najít několik jedinců olše lepkavé (Alnus glutinosa), jedle bělokoré (Abies alba) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Kromě dřípatky se na lokalitě vyskytuje několik dalších horských prvků: žebrovice různolistá (Blechnum spicant), oměj pestrý (Aconitum variegatum), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) či růže převislá (Rosa pendulina). Další zajímavostí lokality je, ve východních Čechách poměrně vzácný, mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium). Z běžnějších druhů zde lze najít šťavel kyselý (Oxalis acetosella), prvosenku vyšší (Primula elatior), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), blatouch bahenní (Caltha palustris) či řeřišnice hořká (Cardamine amara).

Inventarizační průzkum bezobratlých nebyl (kromě střevlíků) na lokalitě pravděpodobně proveden. Z obratlovců se zde vyskytují především obojživelníci, například čolek horský (Mesotriton alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), a také větší množství druhů ptáků, například konipas horský (Motacilla cinerea), linduška lesní (Anthus trivialis) či pěvuška modrá (Prunella modularis).

Management na lokalitě zajišťuje správa CHKO Žďárské vrchy. Lesní porosty v okolí potoka jsou ponechány bez zásahu.