Melampyrum bohemicum - černýš český

13. 9. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Melampyrum bohemicum A. Kerner – černýš český

Syn.: Melampyrum nemorosum subsp. angustifolium Čelakovský, Melampyrum nemorosum subsp. stenophyllum Čelakovský, Melampyrum nemorosum subsp. fallax Čelakovský

Čeleď: Orobanchaceae – zárazovité (dříve Scrophulariaceae – krtičníkovité)

Status: C3, §3

 

Popis: Jednoleté byliny s přímou, větvenou 10–40 cm vysokou lodyhou. Listy jsou kopinaté až čárkovitě kopinaté, celokrajné, lysé nebo řídce pýřité. Květenství jsou poměrně úzká, často jednostranná, hroznovitá, při bázi s květy oddálenými, na vrcholu s květy nahloučenými. Spodní listeny jsou podobné listům, obvykle zelené. Svrchní listeny jsou obvykle nafialovělé, kopinaté až vejčité, na bázi často s nápadnými trojúhelníkovitými zuby. Květy jsou jasně žluté, na horním pysku občas rezavě naběhlé. Korunní trubka je na bázi prohnutá, horní pysk je ze stran smáčknutý, spodní pysk delší než svrchní a ústí korunní trubky rozevřené. Kalich je na žilkách a při okraji řídce chlupatý s cípy úzce kopinatými až šídlovitými, delšími než korunní trubka. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Od černýše hajního (Melampyrum nemorosum) je tento taxon možné odlišit podle na ploše lysých kalichů a úzkých listů. Od skupiny černýše lesního (Melampyrum sylvaticum agg.) lze černýš český odlišit podle přítomnosti alespoň několika delších chlupů na kalichu, tvaru koruny či nafialovělých horních listenů.

 

Rozšíření: Středoevropský endemit s nevelkým areálem rozšíření, který se vyskytuje pouze ve východních Alpách a jejich podhůří, na západním Slovensku a v ČR.

 

V ČR se vyskytuje pouze ve třech od sebe poměrně izolovaných arelách: na Třeboňsku, v okolí Hradce Králové a Pardubic a na Českomoravské vrchovině u Kunštátu. Poměrně nedávno byla objevena také jedna lokalita v Českém ráji.

 

Ekologie: Černýš český roste ve světlejších jehličnatých (zejména v borech) či smíšených lesích, na okrajích lesních cest či v lesních lemech, na písčitých, štěrkopísčitých či hlinitopísčitých půdách.

 

Jako ostatní černýše je i tento druh poloparazitický.

 

Terofyt, který kvete od června do září.

 

Ohrožení a ochrana: Protože černýš český vyžaduje světlejší stanoviště, je ohrožen zejména zhušťováním stromového a keřového patra. Některé populace mohou být ohroženy také výskytem expanzních a invazních druhů rostlin či nevhodnou skladbou stromového patra. Druh je chráněn zákonem jako ohrožený a ve stejné kategorii je uveden také v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR. Naprostá většina lokalit výskytu tohoto zajímavého druhu bohužel není územně chráněna.

 

Taxonomická poznámka: Černýš český byl popsán z území České republiky a poměrně dlouhou dobu byl považován za českého (respektive československého) endemita. Patří do taxonomicky poměrně komplikovaného komplexu Melampyrum subalpinum agg. a podle některých autorů je shodný s taxonem Melampyrum angustissimum z východního podhůří Alp.

 

 

 

Literatura:

 

Štech M. (2000): Melampyrum L. – černýš. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 412–428, Academia, Praha.