Hypericum elegans - třezalka ozdobná

13. 8. 2010 vytvořil Václav Dvořák

Hypericum elegans Willd. - třezalka ozdobná

Syn.: Hypericum kohlianum Spreng.; Hypericopsis elegans (L.) Opiz

Čeleď: Hypericaceae - třezalkovité

Status: C1, §2

 

Popis: Lysé byliny vysoké 20-40 cm. Lodyhy krátce plazivé až vystoupavé, obvykle nevětvené, s úžlabními výhonky. Listy přisedlé, poloobjímavé, vejčitě kopinaté, tupě špičaté, s okrajem slabě podvinutým, s černými tečkovitými žlázkami. Květenství volné; horní listeny a kališní lístky kopinaté a špičaté, žláznatě zubaté. Korunní lístky světle zlatožluté, na špičce žláznatě tečkované. Plodem je tobolka s úzkými podélnými žebry.

 

Možná záměna: Třezalka ozdobná je zaměnitelná s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum). Hlavní rozlišovací znaky nalezneme na květech, kdy třezalka ozdobná má kališní lístky žláznatě zubaté, zatímco třezalka tečkovaná má kališní lístky celokrajné. Dále se liší počtem chlopní na tobolkách, kdy třezalka ozdobná má podélná hustě uspořádaná žebra, zatímco u třezalky tečkované nalezneme pouze 1-2 žebra na každé straně.

 

Rozšíření: Kontinentální prvek jihosibiřských stepí, který má v Evropě centrum rozšíření v pontické oblasti JV Evropy. Odkud disjunktivně přechází do panonské oblasti střední Evropy s přesahem na jižní Moravu, dále do středních Čech a dále na západ do Dolního Saska a Porýní.

 

Na našem území se velmi vzácně vyskytuje téměř výhradně v českém a moravském termofytiku. Do mezofytika zasahuje sporadicky, v oreofytiku zcela chybí. Největší koncentrace lokalit se nachází v Českém středohoří, dále je znám z Českého krasu a ojediněle i jinde ze středních Čech. Na Moravě je výskyt víceméně koncentrován do oblasti Čejkovických Špidláků, druh je uváděn i z Pavlovských kopců.

 

Ekologie: Třezalka ozdobná je xerotermofytním druhem osidlujícím výslunné svahy a travnaté stráně stepního až lesostepního charakteru. Preferuje minerálně bohaté, bazické vápencové podklady. Je součástí vegetačních typů stepních, resp. xerotermních formací sv. Festucion valesiaceae nebo sv. Bromion erecti.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení v červnu a červenci.

 

Ochrana a ohrožení: Druh patří mezi zvláště chráněné taxony vedené ve vyhlášce jako silně ohrožené. V Červeném a černém seznamu patří mezi kriticky ohrožené. Třezalka ozdobná je počtem lokalit naším druhým nejvzácnějším zástupcem celého rodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o druh stepní, mezi možné příčiny ohrožení patří především sukcese a eutrofizace prostředí - tedy zarůstání lokalit především vlivem nedostatečných managmentových opatření.