Herminium monorchis - toříček jednohlízný

11. 7. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Herminium monorchis (L.) R. Br. – toříček jednohlízný

Syn: Ophrys monorchis L., Epipactis monorchis (L.) F. W. Schmidt in J. Mayer, Arachnites monorchis (L.) Hoffm., Satyrium monorchis (L.) Pers., Monorchis herminium O. Schwarz, Herminium haridasanii A. N. Rao

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: RE, §K, ČK

 

Popis: Nenápadná, lysá bylina v době květu s jedinou podzemní hlízou, po odkvětu v paždích nejspodnějších šupinovitých listů s výběžky nesoucími hlízy nové. Lodyha přímá. Přízemní listy obvykle 2, vejčitě kopinaté, nestejně dlouhé, světle zelené, na líci lesklé. Klas všestranný, úzce válcovitý, nesoucí obvykle do 30 květů; listeny čárkovité. Květy drobné, s neúplnou resupinací, zelenožluté, vonné; okvětní lístky nevytváří přilbu, špičkami ven vyhnuté, tupé; semeník přitisklý k vřetenu klasu. Tobolky s dlouho vytrvávajícími zbytky květů.

 

Možná záměna: Habituálně nezaměnitelný druh středoevropské květeny.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem s centrem rozšíření v temperátní zóně Asie, odkud zasahuje až do západní Evropy, resp. na Britské ostrovy.

 

V České republice je tento taxon v současnosti považován za vyhynulý. V minulosti se na našem území vyskytoval velmi vzácně. Jeho výskyt byl omezen na Českokrumlovsko, jv. Moravu a ojedinělé lokality jako byla lokalita kolem Velkých Losin, která pravděpodobně zanikla již na počátku 20. století. Literárně byl uváděn též z Hostýnských vrchů. Rostl od pahorkatin do podhůří. Mimo naše území je znám až ze 4700 m n. m.

 

Ekologie: Toříček jednohlízný je druhem s širší ekologickou amplitudou vázaný na dobře zachovalé, na živiny chudé suché louky, pastviny, vlhké slatinné louky a luční prameniště. Je výrazně heliofylní, téměř výhradně vázaný na bazické podklady. Pravděpodobně u něj převažuje vegetativní rozmnožování pomocí dceřiných hlíz. Květy produkují malé množství nektaru a jsou opylovány různým blanokřídlým hmyzem, např. parazitickými vosičkami rodu Tetrastichus.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení od konce června do konce července.

 

Ochrana a ohrožení: Toříček jednohlízný je v současnosti hodnocen jako regionálně vyhynulý druh (RE). V měřítku střední Evropy patří k velmi vzácným a mizejícím druhům. Příčiny jeho ústupu nejsou přesně známy. Na ústupu se pravděpodobně podepsaly změny v hospodaření a s tím spojené zarůstání lokalit. Svou roli sehrálo i intenzivní sbírání rostlin do herbářů. Jeho znovuobjevení je i v České republice stále reálné a to zejména kvůli nenápadnému vzhledu, krátké době kvetení, tudíž snadné přehlédnutelnosti toříčku v terénu.

 

Poznámka: Toříček jednohlízný je jediným zástupcem rodu Herminium (celosvětově 49 druhů) na evropském kontinentu.

 

 

Literatura:

 

Hendrych R. (1991): Herminium monorchis na Slovensku. (Herminium monorchis in der Slowakei.) – Zprávy Čes. Bot. Společ., 26 (1): 33–37.

 

Raskoti B. B., Schuiteman A., Jin W. T. & Jin X. H. (2017): A taxonomic revision of Herminium L. (Orchidoideae, Orchidaceae). – PhytoKeys, 79: 1–74.

 

Potůček O. & Procházka F. (1999): Herminium monorchis (L.) R. Br. In: In: Čeřovský J. et al., Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, vol. 5., Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, 181.

 

Procházka F. (1998): Vyhynulé a nezvěstné druhy šumavské flóry. – Silva Gabreta, 2: 67–84.

 

Procházka F. (2010): Herminium R. Br. In: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky vol. 8, Academia, Praha, 485–486.