Galium tricornutum - svízel trojrohý

3. 2. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Galium tricornutum Dandy – svízel trojrohý

Čeleď: Rubiaceae – mořenovité

Status: CR

 

Popis: Bylina s tenkým, vřetenovitým kořenem. Lodyha přímá nebo vystoupavá, obvykle od báze větvená, 4hranná, na hranách s nazpět směřujícími osténky. Listy a palisty uspořádané v 6–7(–9) četných přeslenech, čárkovitě obkopinaté, na vrcholu hrotité, na obou stranách lysé, pouze na okrajích a na rubu na stř. žilce s nazpět směřujícími osténky. Květenstvím jsou úžlabní vrcholíky složené z 1–3 obou pohlavních květů; koruna zelenavě bílá až bílá; stopky květů za plodu obloukovitě dolů a nazpět zakřivené. Merikarpia jednotlivá nebo v páru, kulovitá, hustě a jemně papilnatá.

 

Možná záměna: Jiné jednoleté svízele, zejména ze sekce Kolgyda, kam spadá svízel přítula (Galium aparine) a svízel pochybný (G. spurium), mají bohatší květenství, chlupaté listy na plochách a na merikarpiích vždy přítomné háčkovité chlupy. Další podobný druh, svízel bradavčitý (G. verrucosum), se liší výrazně kuželovitě bradavčitými merikarpii.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, jehož areál se táhne přes evropský kontinent na východ až do Číny. V Evropě je v současnosti znám i z jižní Skandinávie a poměrně chladných oblastí, kam se pravděpodobně rozšířil z jižní Evropy. Roste též v severní Africe. Jako nepůvodní druh je znám ze Severní Ameriky a z Austrálie.

 

V České republice se v minulosti vyskytoval roztroušeně v českém a moravském termofytiku, méně často ve středních polohách, zejména na lokalitách s výchozy bazických hornin. Dnes je velmi vzácným druhem známým z několika lokalit na jižní a jv. Moravě a ve středních, potažmo sz. Čechách.

 

Ekologie: Roste typicky jako plevel v obilných polích, na vinicích a úhorech, méně často na okrajích polních cest a v bylinné vegetaci. Zřídka bývá zavlékán na ruderální stanoviště. Preferuje výhřevné, minerálně bohaté, bazické půdy. Kyselým podkladům se druh vyhýbá. Je součástí teplomilné plevelové vegetace sv. Caucalidion.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Svízel trojrohý není veden mezi zvláště chráněnými druhy, ale v Červeném seznamu cévnatých rostlin je řazen mezi druhy kriticky ohrožené (CR), což je dáno jeho dramatickým snížením lokalit v průběhu 20. století. Na tomto negativním trendu se podílel zejména odklon od tradičních způsobů hospodaření daných kolektivizací zemědělství. Takový trend je pozorovatelný u řady dalších polních plevelů jako je hořinka východní (Conringia orientalis) nebo hlaváček plamenný (Adonis flammea).

 

 

Literatura:

 

Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 53–86.

 

Štěpánková J. & Kaplan Z. (2000): Galium L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 122–156.

 

Tao Ch. & Ehrendorfer F. (2011): Galium L. – Fl. China, 19: 104–141.