Eleocharis quinqueflora - bahnička chudokvětá

12. 1. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – bahnička chudokvětá

Syn.: Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link, Scirpus pauciflorus Lightf., S. quinqueflorus Hartmann

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: CR, §S

 

Popis: Trsnatá bylina s krátkým, tlustým oddenkem. Lodyhy tuhé, na bázi s červenohnědými pochvami, do 30 cm vysoké. Horní pochvy bledě hnědé, šikmo uťaté; klásky vejčité, hnědé, 3–7květé; blizny tři. Plodem jsou trojhranné nažky s nezřetelným stylopodiem.

 

Možná záměna: Od ostatních bahniček se dobře pozná díky nezřetelnému stylopodiu na nažkách, které není odškrcené, ale přechází spíše v dlouhý zobánek.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým subatlanticko-cirkumboreálním areálem v jehož rámci se druh rozpadá na řadu variet. Z Evropy je znám z větší části kontinentu, neroste ve Středozemí, vzácný je na Iberském poloostrově.

 

V České republice se druh vyskytoval roztroušeně až vzácně na většině území, zejména v nižších a středních polohách. Dnes roste velmi vzácně na několika málo desítkách lokalit v západních, severních a středních Čechách, na Vysočině a ve východní části Moravy.

 

Ekologie: Roste na vlhkých až zamokřených stanovištích jako jsou vápnité slatiny, vlhké písčité břehy, méně často v kyselých slatiništích. Preferuje substráty bohaté na minerály, do určité míry snáší i zasolení. Za vhodných podmínek vytváří bohaté porosty. Je součástí několika typů vegetace, roste však zejména ve vegetaci vápnitých slatinišť sv. Caricion davallianae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Bahnička chudokvětá patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožené. V Červeném seznamu je vedena v kategorii druhů kriticky ohrožených (CR), na čemž se podepsal razantní ústup z lokalit. Příčiny v ústupu lze spatřovat v přímé destrukci lokalit, zejména v podobě odvodňování, a také v následném zarůstání.

 

 

Literatura:

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha.

 

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.