Dactylorhiza maculata subsp. maculata - prstnatec plamatý pravý

17. 2. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Dactylorhiza maculata subsp. maculata – prstnatec plamatý pravý

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: DD, §K, CITES

 

Popis: Lodyha plná, do 60 cm vysoká. Listy na líci okrouhle skvrnité, nejdolnější list úzce kopinatý, pod ½ až v polovině nejširší, na vrcholu tupě špičatý, horní lupenité listy čárkovitě kopinaté, na vrcholu špičaté. Květy světle růžovofialové až tmavě červenofialové, s tmavší červenofialovou kresbou, vz. bílé; pysk mělce 3laločný, nanejvýš do ½ členěný, stř. lalok velmi malý, neprotažený, max. dlouhý jako laloky postranní.

 

Možná záměna: Taxonomicky komplikovaný a morfologicky proměnlivý taxon. Od prstnatce plamatého sedmihradského (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica) se liší barvou květů, tento taxon má květy bílé, světle nažloutlé nebo narůžovělé, ale bez kresby a neskvrnité listy. Problémy činí též odlišování od prstnatce Fuchsova (D. fuchsii), který má střední lalok pysku velký, obvykle delší než laloky postranní a nejspodnější list je nejširší v 2/3 délky, na vrcholu zaokrouhlený.

 

Rozšíření: Nedokonale známé, pravděpodobně roste v temperátní a boreální části Eurasie, s bohatším výskytem v západní a severní části evropského kontinentu, naopak ve střední a jv. části roste vzácně.

 

V České republice je doložen s jistotou z Dokeska a dále je udáván z Krušných hor a podhůří tohoto pohoří.

 

Ekologie: Prstnatec plamatý pravý je druhem vlhkých až střídavě vlhkých pastvin a luk, slatin a pramenišť. Preferuje humózní, kyselé substráty, ale lze jej nalézt i na půdách s neutrální reakcí.

 

Geofyt s fenologickým optimem od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je veden mezi zvláště chráněnými taxony v kategorii kriticky ohrožených. V posledním vydání Červeného seznamu je řazen do kategorie druhů s nedostatečnými údaji (DD), což odráží komplikovanou a často se měnící povahu znalostí o taxonu samotném. Dle aktuálních poznatků se však jeví, že by měl být rovněž hodnocen jako kriticky ohrožený.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J. et al. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. – Preslia, 89: 333–439.

 

Kubát K. (2010): Dactylorhiza Nevski. In.: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 502–524.