Cystopteris sudetica - puchýřník sudetský

21. 9. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Cystopteris sudetica A.Br. & Milde – puchýřník sudetský

Syn.: Cystopteris montana (Lam.) Desv. sensu Wimmer

Čeleď: Woodsiaceae – papratkovité

Status: A1→C1, §1, ČK

 

Popis: Kapradina s tenkým, plazivým oddenkem pokrytým hnědými plevinami. Listy vyrůstají jednotlivě; listová čepel je 2-3x zpeřená v obrysu trojúhelníkovitá, tenká, lysá, rychle vadnoucí; lístky vstřícné, nesouměrné; lístečky zpeřené nebo jen hluboce členěné, na vrcholu zubaté; křehký, tenký řapík je delší než čepel. Výtrusnicové kupky jsou umístěny ve dvou řadách při bázi jednotlivých laloků a jsou kryté indusiem (=ostěrou).

 

Možná záměna: Běžný zástupce rodu puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) má oddenek vystoupavý, z něhož listy vyrůstají v listové růžici nikoli jednotlivě. Zároveň řapík bývá kratší než čepel. Na Slovensku může docházet k záměnám s velmi podobným puchýřníkem horským (Cystopteris montana).

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem s výraznou kontinentální tendencí rozšířený od Skandinávie a východní části Alp až na Dálný východ (včetně Japonska a Tchaj-wanu). V Evropě se areál rozpadá na několik izolovaných arel. Znám je především z karpatského oblouku.

 

V České republice byl více než 60 let považovaný za nezvěstný resp. vyhynulý druh, který se historicky vyskytoval pouze ve vyšších polohách na zhruba 15 lokalitách v Hrubém Jeseníku (odkud byl také popsán jako druh pro vědu) a velmi vzácně v Hostýnských vrších na Kelčském Javorníku.

 

V roce 2010 byl na našem území opět nalezen a v následujících letech byl výskyt potvrzen i na několika dalších mikrolokalitách v Hrubém Jeseníku.

 

Ekologie: Puchýřník roste ve stabilních lesních porostech pralesovitého typu na stinných, kamenitých až suťovitých stanovištích s bohatým mechovým podrostem. Preferuje humózní substráty. U nás součástí vegetace klenových bučin as. Aceri-Fagetum.

 

Geofyt s fenologickým optimem od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Ve vyhlášce byl tento druh i přes fakt vyhynutí ponechán mezi kriticky ohroženými druhy. V Červeném a černém seznamu byl řazen mezi druhy vyhynulé, ale v současnosti byl přeřazen mezi druhy kriticky ohrožené. Puchýřník sudetský patří mezi druhy přirozeně vzácné ohrožené především necitlivými zásahy do lesních porostů a rovněž masivním sběrem do herbářů. Oba faktory mohly sehrát významnou roli na historicky doložených lokalitách a představují potenciální nebezpečí i do budoucnosti. Současná lokalita v Hrubém Jeseníku je vyhlášena jako přechodně chráněné území.

 

 

Literatura:


Holub J. (1999): Cystopteris sudetica. – In.: Čeřovský J. et al., Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR., vol. 5, Príroda, Bratislava, 122.

 

Chrtek J. (1988): Cystopteris Bernh. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena ČSR, 1, Academia, Praha, 256-259.

 

Kočí M. (2012): Cystopteris sudetica. – In.: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X., Zprávy Čes. Bot. Spol., 47/1: 70-72.