Corallorhiza trifida - korálice trojklaná

1. 5. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Corallorhiza trifida Châtelain - korálice trojklaná

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C2, §2, CITES

 

Popis: Vytrvalá, subtilní a nenápadná orchidej, zelenožluté až nahnědlé barvy, která díky silným mykorhizním vazbám nemá téměř žádný chlorofyl. Lodyhy nízké, maximálně do 25 cm, většinou kolem 10 cm, v dolní polovině porostlé oddálenými šupinovitými listy, tvořící na lodyze pochvu. Květenství řídké, max. s 10 květy. Květy drobné, nenápadné, žluté až nazelenalé, s červeným tečkováním.

 

Možná záměna: Habituelně nezaměnitelná orchidej české flóry.

 

Rozšíření: Druh s cirkumpolárním, ostrůvkovitým areálem, zahrnujícím západní pobřeží Atlantiku (USA, Kanada, jižní Grónsko) a východní evropské pobřeží od Anglie, přes Skandinávii,  dále zasahující do střední a východní Evropy, na Kavkaz, Sibiř až Dálný východ.

 

V České republice se dříve roztroušeně, dnes velmi vzácně vyskytuje jednak v příhraničních pohořích, zejména v Krkonoších a na Šumavě, dále v Hrubém Jeseníku,  na Kokořínsku, v okolí Brna a v Moravském krasu a v pásu vápencových výchozů, pokračujících na sever až k Hanušovicím, vzácně v Podyjí a Bílých Karpatech. Většina lokalit je soustředěna v mezofytiku a oreofytiku.

 

Ekologie: Druh vlhkých, humózních, na živiny chudých listnatých i jehličnatých lesů (bučin, jedlin i smrčin), neuzavřených lesních světlin, převážně na bazickém podkladu a rovněž na podmáčených rašelinných biotopech (vrchovištích) až v subalpínském pásmu. Již vzácněji v podrostu teplomilných dubohabřin.

 

Fenologické optimum kvetení v květnu až červenci.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako silně ohrožený. Jako většina orchidejí je chráněna i mezinárodní úmluvou CITES. Druh rapidně ustupující ze svých lokalit, vzhledem k silným symbiotickým vazbám s houbovými organismy je korálice velmi citlivá na změny chemismu půd. Příčiny úbytku bychom mohli hledat v eutrofizaci prostředí a silným kyselým imisním spadům v minulosti, stejně jako ve změnách v lesním hospodaření. Řada lokalit je územně chráněná. Díky nenápadnosti této rostliny není vyloučené znovuobjevení na historických i nových lokalitách.

 

Etymologická poznámka: Název této rostliny je odvozen od vzezření bohatě větveného oddenku této rostliny, který vzhledem připomíná mořské korály.

 

corallorhiza-trifida-1 corallorhiza-trifida-2 corallorhiza-trifida-3
biotop