Coleanthus subtilis - puchýřka útlá

5. 1. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl ex Roem. et Schult – puchýřka útlá

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Status: C3, §2, ČK, NATURA 2000

 

Popis: Drobná, trsnatá, poléhavá, koncem vystoupavá tráva vysoká do 10 cm. Pochvy listů silně nafouklé; jazýček dlouhý 1 mm; čepele úzké, čárkovité. Lata složená ze svazečků klásků; plevy zakrnělé; plucha jednožilná, blanitá, osinkatá, na kýlu brvitá. Obilka hnědavá, svraskalá.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh s jedinečnou ekologií. Podobná snad může být pouze tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides), která je statnější, má široké, drsné listy, větévky laty jsou jednokvěté a plucha nemá osinu.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým, ale disjunktivním areálem zahrnujícím cirkumpolární oblast severní polokoule. V Evropě se vyznačuje subatlantskou tendencí výskytu od západní po střední Evropu. Dále je znám ze západní Sibiře, severovýchodní Číny a nevelké oblasti pacifického pobřeží Spojených států a Kanady.

 

Rozšíření na našem území je koncentrováno do rybničních oblastí Českého masivu, jako je Třeboňsko, Českobudějovicko, Českomoravská vrchovina, Podbrdsko, východní Polabí a vzácněji roste i jinde.

 

Ekologie: Puchýřka je vázaná na specifická stanoviště bahnitých míst vznikajících obnažováním břehů a den rybníků, na místa periodicky zavlažovaná, na jaře zaplavená, v létě vysýchavá. Rostliny jsou extrémně krátkověké, světlomilné, za vhodných podmínek dokáží vytvářet zcela dominantní porosty. Cenózy jsou součástí vegetace jednoletých travin a bylin sv. Eleocharition ovatae.

 

Terofyt s fenologickým optimem od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Puchýřka útlá je vedena mezi zvláště chráněnými druhy jako druh silně ohrožený. Poslední Červený seznam ji však řadí pouze mezi taxony ohrožené. Požívá též evropské legislativní ochrany, jelikož je řazena mezi tzv. naturové druhy. Vývoj počtu lokalit je poměrně nejasný, v minulosti převažoval názor o dramatickém ústupu tohoto druhu, nicméně díky intenzivnímu botanickému průzkumu a monitoringu počet lokalit opět výrazně přibyl, zejména díky zvýšené pozornosti k jinak značně nenápadnému druhu. Zásadní prioritou ochrany tohoto druhu je zabezpečení pravidelného letnění rybníku, které je pro vývojový cyklus druhu nezbytný. 

 

 

Literatura:

 

 

Clayton W.D., Vorontsova M.S., Harman K.T. & Williamson H. (2006 onwards): GrassBase – The Online World Grass Flora. http://www.kew.org/data/grasses-db.html. [accessed 05 January 2017; 11:30 GMT]

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha, 1563 pp.

 

Holub J. (1999): Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F.: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. – Príroda, Bratislava, p. 103.

 

Šumberová K. (2011): MAA Eleocharition ovatae Philippi 1968. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. – Academia, Praha, pp. 312–315.