Cirsium heterophyllum - pcháč různolistý

17. 2. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Cirsium heterophyllum (L.) Hill. – pcháč různolistý

Syn.: Carduus heteophyllus L.; Cnicus heterophyllus (L.) Retz.

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Bylina s válcovitým oddenkem a plazivými výběžky. Lodyha přímá, v horní části někdy větvená, mělce rýhovaná, přitiskle pavučinatá, vysoká obvykle 50–120 cm. Listy bylinné, měkké, na okraji vykrajované a mělce osténkaté, na líci lysé, zelené, na rubu přitiskle hustě běloplstnaté. Úbory na vrcholu lodyhy jednotlivé nebo shloučené po (2–)3(–5), bez zveličelých listenů; zákrovní listeny hnědofialově naběhlé; koruna nachová. Nažky s chmýrem.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh pcháče. Může se však v místech společného výskytu křížit s ostatními zástupci rodu, zejména s pcháčem zelinným (C. oleraceum) a p. potočním (C. rivulare).

 

Rozšíření: Euroasijský druh rozšířený přes severní část evropského kontinentu až po pohoří Altaj. Jinde ve střední a jižní Evropě je jeho výskyt soustředěn do vyšších nadmořských poloh. Za zavlečený je považován v Grónsku.

 

V České republice leží těžiště rozšíření v oreofytiku Čech a v přilehlých středních polohách mezofytika. V nížinách se vyskytuje velmi vzácně. Na Moravě roste vzácně, pouze v Jeseníkách a Žďárských vrších je častější. Ve východní části republiky v karpatské oblasti je extrémně vzácným druhem.

 

Ekologie: Nejčastěji se s pcháčem různolistým setkáme na horských a podhorských loukách a jejich ladách, ve vysokobylinných nivách, ve světlých olšinách. Preferuje čerstvě vlhké, na živiny bohaté půdy a obecně světlejší stanoviště. Je součástí několika typů vegetace, např. horských trojštětových luk sv. Polygono bistortae-Trisetion flavescentis.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Taxonomická poznámka: Někdy je tento druh ztotožňován s blízce příbuzným pcháčem (Cirsium helenium), který se vyskytuje od pohoří Ural dále na východ.

 

 

Literatura:

 

Bureš P. (2004): Cirsium Mill. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, vol. 7, Academia, Praha, 385-419.

 

Chorney I. I., Tokaryuk A. I. & Budzhak V. V. (2015): Cirsium heterophyllum (L.) Hill (Asteraceae) In the Carpathian mountains of Ukraine. – Studia Biologica, 9(3-4): 169–174.