Cínová hora - přírodní památka

1. 10. 2017 vytvořil Zdeněk Mačát

Na západním okraji Znojma mezi zahrádkářskou kolonií a železniční tratí se nacházejí staré lomové stěny s navazující xerotermními trávo-bylinnými společenstvy nad okrajem hlubokého údolí Gránického potoka. Lokalita je významná z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a vzácných hmyzích druhů.

 

PP Cínová hora

Kraj: Jihomoravský, okres: Znojmo

Rozloha: 4,7 ha

Vyhlášeno: 1999

 

Granodiority a granity dyjského masivu tvoří hlavní horninové podloží lokality. Na některých místech vystupují ze zvětralých hornin křemenné žíly. Reliéf lokality byl pozměněn v na konci 19.stol., kdy na lokalitě probíhala těžba kamene na stavbu železnice. Vznikly tak kolmé stěny a plošiny, které díky své jižní orientaci poskytují útočiště mnoha teplomilným druhům rostlin a živočichům.

 

Vegetace je tvořena jak fragmenty acidofilních teplomilných trávníků, tak ruderálními stanovišti. V prvně jmenovaných rostou typické druhy jako kostřava ovčí (Festuca ovina), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), dále například byliny jako smolnička obecná (Lychnis viscaria), vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), užanka uherská (Cynoglossum montanum) a mochna písečná (Potentilla arenaria). Na stanovištích s ruderální vegetací rostou druhy jako osívka jarní (Erophila verna), rozchodník tenkolistý (Sedum sexangulare) nebo hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum). Krásné porosty pak sezóně tvoří vstavač kukačka (Orchis morio), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) nebo křivatec český (Gagea bohemica) a kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis). Za zmínku stojí také výskyt bodláku nicího (Carduus nutans), máčky ladní (Eryngium campestre) nebo vřesu obecného (Calluna vulgaris).

 

Na bohatou vegetaci lomu jsou vázaný velké počty bezobratlých, mezi nimi lze naleznout i vzácné a chráněné druhy. Z lokality jsou dobře známy krascovití brouci Jmenovat můžeme kasce Anthaxia olympica, nebo Coraebus rubi z ostržin. Nebo také vzácný nosatec Pseudocleonus grammicus nebo klikoroh Hypera striata. Zajímavý je také výskyt bradavičníka Enicopus hirtus. Bohaté je také společenstvo denních motýlů. Dále je dokládám výskyt zvláště chráněných druhů jako je kudlanka nábožná (Mantis religiosa), roháče obecného (Lucanus cervus) nebo martináče hrušňového (Saturnia pyri) či otakárka ovocného (Iphiclides podalirius). Hojný je také výskyt plazů, převážně ještěrek zelených (Lacerta viridis) a užovek hladkých (Coronella austriaca). Na lokalitě se také vyskytuje pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a velký počet běžnějších druhů pěvců, kteří zde pravidelně hnízdí.

 

Velkým rizikem pro rezervaci je výskyt nepůvodních druhů dřevin a bylin. Postupným zarůstáním by mohlo dojít k zániky cenných biotopů a obnažených skalních říms. V neposlední řadě je lokalita ohrožena skládkováním. Nachází v těsné blízkosti zahrádkářské kolonie, které je využívána i trvalému bydlení a hromadění odpadu je stálou hrozbou. Ideální management lokality spočívá v pastvě smíšeného stáda ovcí a koz a také pravidelné seči.

 

 

Literatura:

 

Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J., Slavík, P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin, P., (ed.) Chráněná území ČR, svazek IX. AOPK ČR a Ecocentrum Brno, 932 pp.

 

Němec, R. (2016): Přírodní památka Cínová hora – oáza teplomilné květeny na okaji města Znojma. KÚ Jihomoravský kraj. Nepubl.