Carex dioica - ostřice dvoudomá

2. 2. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Carex dioica L. – ostřice dvoudomá

Syn.: Vignea dioica (L.) Rchb.

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: §K; EN

 

Popis: Ostřice s plazivými, tenkými výběžky. Dolní pochvy světle hnědé, matně lesklé, netřepivé. Lodyha přímá, vysoká 10 – 30 cm, pod květenstvím hladká až slabě drsná. Listy kratší než lodyhy, s čepelí živě zelenou, štětinovitou, na průřezu žlábkovitou. Květenství tvořeno jediným terminálním kláskem (dvoudomé rostliny). Samičí klásek s hustě uspořádanými květy, později nese mírně vzhůru nebo přímo odstálé mošničky, kterou jsou tvarem vejcovité, vynikle žilnaté, pozvolna zúžené v krátký zobánek. Plevy kratší než mošničky.

 

Možná záměna: Tento velmi vzácný druh lze zaměnit například za také vzácnou, rovněž dvoudomou ostřici Davallovu (Carex davalliana), která vytváří husté trsy a má lodyhy pod květenstvím výrazně drsné. Fertilní samičí rostliny lze dobře odlišit tvarem mošniček, kdy u tohoto druhu směřují dolů a mají dlouhý zobánek. Vizuálně podobnou se může zdát i ostřice blešní (C. pulicaris), která nese klásek oboupohlavný, nahoře se samčími květy, dole se samičími.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým cirkumboreálním areálem zahrnujícím Eurasii a Severní Ameriku (na tomto kontinentu jako subsp. gynocrates). V Evropě se vyskytuje v severní a střední části kontinentu, v jižní Evropě jen na horách Pyrenejského poloostrova.

 

V České republice roste vzácně, s výskytem ostrůvkovitým nebo jen na jednotlivých lokalitách. Lokality jsou soustředěny do chladnějších pahorkatin až podhůří jižních a jz. Čech, na Českomoravskou vrchovinu a do Žďárských vrchů, ojediněle jinde po Čechách. Dále na Moravě a ve Slezsku jen na několika historických lokalitách.

 

Ekologie: Ostřice dvoudomá je druhem citlivým a stanovištně náročným, vázaným na minerotrofní rašeliniště až slatiniště, rašelinné louky a vrchovištní šlenky. Špatně snáší narušení vodního režimu a eutrofizaci. Je součástí vegetace s kalcikolními druhy sv. Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Tato ostřice patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožených. V Červeném seznamu je řazena mezi druhy ohrožené (EN). Vinou přímé destrukce stanovišť, rozsáhlého odvodňování a eutrofizace prostředí ostřice dvoudomá značně ustoupila. Na severní Moravě a ve Slezsku je pravděpodobně vyhynulá, resp. v celém Česku se doposud vyskytuje na několika málo desítkách lokalit, které jsou povětšinou územně chráněny.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. –  Lesnická práce, Praha.