Bukovec - Přírodní rezervace

14. 1. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Nejvýchodnější rezervace České republiky se nachází na Jablunkovsku těsně při hranicích s Polskem. Chráněna je zde vzácná biota podhorského stupně Jablunkovského mezihoří.

 

PR Bukovec

kraj: Moravskoslezský, okres: Frýdek-Místek

rozloha: 7,3 ha

vyhlášení: 1988

 

Převážná část rezervace je tvořena vlhkými lučními až rašelinnými společenstvy vyvinutými na glejových až pseudoglejových půdách. Lokalita je odvodňována drobnou vodotečí Oleškou (Oleckou), tvořící na severu přirozenou hranici s Polskem.

 

První podrobné průzkumy květeny Bukovce jsou známy z 50. let 20. století. Byly provedeny významným regionálním botanikem Zdeňkem Kiliánem. Od těch dob je lokalita co do výskytu druhů poměrně stabilní, z význačných druhů nebyla dlouhodobě potvrzena zejména rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a všivec lesní (Pedularis sylvatica). V jarních měsících zde dominují květy prstnatců májových (Dactylorhiza majalis), bohatou populaci zde má i bradáček vejčitý (Listera ovata), hojně zde ze vstavačovitých roste i vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), méně častý je vstavač mužský (Orchis mascula). Mimo orchideje je dominantním druhem pcháč potoční (Cirsium rivurale), jehož nápadné květy lokalitu zaplavují v červnu. O něco časnějším vzácnějším druhem je kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia). Největší botanickou raritou Bukovce je malá populace starčku podalpského (Senecio subalpinus), pro něhož je tato oblast výskytu jedinou na Moravě, resp. ve Slezsku. Na loukách se lze setkat i se vzácnějším mečíkem střechovitým (Gladiolus imbricatus), tolijí bahenní (Parnassia palustris), jetelem kaštanovým (Trifolium spadiceum), v pozdním létě s hořcem tolitovitým (Gentiana asclepiadea). Z běžných druhů dominují trávy jako trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), medyňky (Holcus spp.), lipnice (Poa spp.), třeslice prostřední (Briza media), ovsík vyvýšený (Arrhentatherum elatius), dále kontryhele, např. kontryhel vlasatý (Alchemilla crinita), kontryhel pastvinný (A. monticola) a kontryhel lysý (A. glabra) nebo také poloparazitický kokrhel menší (Rhinanthus minor) na podmáčených místech je častější suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a vrbovka bahenní (Epilobium palustre). V okolních lesích lze najít vzácnější kapradinu žebrovici různolistou (Blechnum spicant).

 

Z mokřadních druhů mechorostů je třeba zmínit výskyty vzácnější baňatky Mildeovy (Brachythecium mildeanum), vlasolistce vlhkolistého (Tomenthypnum nitens) a zranitelné bařinatky obrovské (Calliergon giganteum). Na tlejícím dřevě v blízkosti rezervace lze nalézt rovněž vzácnější trsenku kopinatou (Liochlaena lanceolata).

 

Z bezobratlých zaujme bohatý výskyt brouků z čeledi tesaříkovití. Byl zaznamenán např. polokrovečník menší (Molorchus minor), kousavec hlodavý (Rhagium mordax), kousavec dvoupáskovaný (R. bifasciatum), na květech vysedávají tesařík panenský (Gaurotes virginea), tesařík (Grammoptera ruficornis) a tesařík (Pidonia lurida). Z motýlů se zde vyskytuje velmi vzácný, na oblast Karpat dnes vázaný, perleťovec maceškový (Argynnis niobe). Z dvoukřídlého hmyzu stojí za pozornost výskyt zranitelné mrvnatky (Ischiolepta crenata) a teplomilné zelenušky (Polyodaspis ruficornis).

 

Avifauna je zastoupena chřástalem polním (Crex crex), v lesích byl zaznamenán výskyt kalouse ušatého (Asio otus), sýce rousného (Aegolius funereus) a nedaleko též jeřábka lesního (Tetrastes bonasio). Z pěvců se objevuje např. drozd brávník (Turdus viscivorus).

 

Krajinářsky je celá oblast velmi hodnotná. Tradiční extenzivní pastviny na lokalitě nahradilo pravidelné kosení. Kraj se však vyznačuje doposud zachovalým extenzivním trojpolním systémem hospodaření.

 

 

Literatura:

 

Dvořák V. (2016): Ms. Terénní zápisky z roku 2016.

 

Krátký M. & Horváth M. (2012): Ms. Plán péče o přírodní rezervaci Bukovec na období 2015–2024. Dostupné na webu: www.msk.cz

 

Szopa R. (2002):  Příspěvek k poznání tesaříkovitých (Coleoptera: Cerambycidae) Jablunkovské brázdy a blízkého okolí. [Contribution to the knowledge of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Jablunkovská brázda valley and its close environs]. – Klapalekiana, 38(1–2): 63–83.