Bassia prostrata - bytel rozprostřený

23. 9. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Bassia prostrata (L.) Beck – bytel rozprostřený

Syn.: Kochia prostrata (L.) Schrader; Salsola prostrata L.

Čeleď: Amaranthaceae – laskavcovité

Status: CR; §K; ČK

 

Popis: Polokeř se silným, kůlovým kořenem. Z kořenové hlavy vyrůstají dřevnaté, vystoupavé, šedozelené lodyhy s letošními bylinnými větvemi; větve oblé, řídce chlupaté až olysalé, načervenalé, řídce olistěné. Listy čárkovité, tupě špičaté, přitiskle chlupaté. Květenstvím je řídká lata složená z terminálního lichoklasu tvořeného oboupohlavnými květy po 3–4 vyrůstajícími v úžlabí listenů. Okvětí přitiskle chlupaté, za plodu s 5 blanitými výrůstky. Semena tmavě hnědá.

 

Možná záměna: V rámci rodu na našem území dobře poznatelný druh především dle životní formy vytrvalého polokeře.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým, euroasijským, kontinentálně laděným areálem, který se na východě rozpíná od Mongolska a severní Číny až po jv. Evropu a Velkou uherskou nížinu. Dále na západ roste jen v oddělených arelách, které sahají přes jižní Moravu a Rakousko až do Francie, Španělska a sz. Afriky. Druh byl zavlečen do Severní Ameriky.

 

V České republice byl vždy výskyt omezen jen na jižní část Moravy, a to konkrétně Znojemsko, kde je dnes druh považován za vyhynulý, a Hustopečskou pahorkatinu, kde roste v okolí Újezdu u Brna. Vázán je na kolinní polohy.

 

Ekologie: Tento druh bytele je vázán na suché stráně, pastviny, okrajové části slanisek, polí a vinohradů. Je světlomilným a suchomilným druhem, který preferuje hutné, minerálně bohaté, sprašové půdy. Je součástí velmi cenné reliktní vegetace obnažených sprašových svahů sv. Agropyro cristati-Kochietum prostratae.

 

Chamaefyt s fenologickým optimem kvetení od července do září.

 

Ochrana a ohrožení: Bytel rozprostřený patří mezi zvláště chráněné a kriticky ohrožené druhy naší květeny a do počtu lokalit jej řadíme k nejvzácnějším rostlinám na našem území. Je považován za významný, reliktní stepní (kontinentální) prvek v naší květeně, který představuje fragment pleistocénní sprašové vegetace, která se udržela jen na prudkých, narušovaných svazích. Ohrožení pro stávající populace představuje především zarůstání lokality či její destrukce lidskou činností.

 

 

Literatura:

 

Eliáš P., Dítě D. & Eliášová M. (2015): Distribution and ecology of the genus Bassia in Slovakia 1: Bassia prostrata (L.) Beck. – Thaiszia – Journal of Botamy, 25(1): 85–95.

 

Procházka F. & Pivničková M. (1999): Kochia prostrata. In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR 5, Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, p. 207.

 

Tomšovic P. (1990): Kochia Roth In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 281–285.