Baris analis - nosatec

1. 9. 2017 vytvořil Filip Trnka

Baris analis (Olivier, 1791) – nosatec
Čeleď: Curculionidae – nosatcovití
Status: VU

 

Popis: Délka těla 2,7–3,4 mm, zbarvení těla černé, poslední třetina až polovina krovek výrazně červená. Celé tělo lesklé, tykadla osazena v poslední třetině nosce, který je silně zahnutý.

 

Možná záměna: Tvarem těla stejný jako ostatní druhy rodu Baris v ČR, ale svým zbarvením je nezaměnitelný a jedinečný.

 

Rozšíření: Převážně evropský druh, rozšířený po celé Evropě (mimo severních oblastí), především jižní a střední. Výskyt je znám z jižní Anglie, nejseverněji v Estonsku a středním Rusku, zasahuje až na Kypr a do Kazachstánu.

 

V ČR velmi vzácný nížinný druh. Historicky znám z Polabí, recentně pouze na jižní Moravě (Mikulovsko, Lanžhotsko).

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem v květnu a září. Obývá slaniska, mírně zasolené mokřadní louky, mokřady, vlhké pastviny nebo břehy rybníků. Monofágní druh s vazbou na blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica). Larva žije v dolních částech lodyhy a prokousává se směrem do kořenového krčku, kde probíhá kuklení. Brouci pravděpodobně přezimují přímo v rostlinách nebo se přesouvají do detritu v blízkosti živných rostlin.

 

Ohrožení a ochrana: Druh není chráněný zákonem, v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Historicky byl tento druh ohrožen destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů a slanisek. Recentně je ohrožen eutrofizací a sukcesí těchto biotopů. Management by měl spočívat především v mozaikovitém kosení mokřadních luk, pastvě, vyřezávání náletu, udržování vodního režimu na lokalitě a také revitalizaci meliorovaných biotopů.

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363.

 

CURCULIO Team (2007): Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Transalpina: Baris / Limnobaris (Baridinae: Baridini) - SNUDEBILLER, Studies on taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea, 8, No. 97: 12-18, Mönchengladbach: CURCULIO-Institute.

 

Prena J. (2011): Subfamily Rhynchitidae, Attelabidae. Pp. 251–261. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 7. Curculionoidea I. Apollo Books, Stenstrup.

 

Smreczyński S. (1974):  Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae. Podrodzina Curculioninae. Plemiona Barini, Coryssomerini, Ceutorhynchini. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, 83, 98e, Warszawa.