Athyrium distentifolium - papratka horská

7. 8. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz – papratka horská

Syn.: Polypodium alpestre (Hoppe) Hopper, Athyrium alpestre (Hoppe) Moore, Athyrium rhaeticum (L.) Gremli

Čeleď: Woodsiaceae – papratkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Kapradina s krátkým, silným oddenkem. Listy jsou obvykle dlouhé 40-90 cm, s čepelí kopinatou, k bázi i k vrcholu se zužující, 2-3krát zpeřenou, se světle hnědými plevinami na listovém vřeteni. Výtrusnicové kupky na rubu lístků okrouhlé, umístěné blíže k okrajům lístků, s malou, nedokonale vyvinutou, brzy zasychající ostěrou.

 

Možná záměna: Od běžného druhu papratky samičí (Athyrium filix-femina) se liší okrouhlými výtrusnicovými kupkami, malými a často nedokonale vyvinutými ostěrami, které záhy zasychají.

 

Rozšíření: Roste v cirkumpolárním až boreálním pásmu severní polokoule, na evropském kontinentu zejména v severní části a v pohořích střední a jižní Evropy.

 

V České republice se většina lokalit nachází v oreofytiku a jen výjimečně v mezofytiku. Nejčastěji se s tímto druhem setkáme na Šumavě, v Krkonoších a v Hrubém Jeseníku, ale jsou známy i izolované lokality např. v Moravském krase.

 

Ekologie: Roste ve stinných, humózních lesích, v porostech kosodřeviny, na úpatí skal, podél horských potoků a na horských loukách obvykle v závětrných polohách. Při vhodných stanovištních podmínkách vytváří homogenní a často plošně rozsáhlé porosty. Je součástí řady typů vegetace jako horských papratkových smrčin as. Athyrio distentifolii-Piceetum abietis či subalpínské kapradinové vegetace as. Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do července.

 

 

Literatura:


Banaš M., Zeidler M. et al. (2010): Growth of Alpine Lady-Fern (Athyrium distentifolium) and Plant Species Composition on a Ski Piste in the Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic. –  Annales Botanici Fennici, 47(4):280-292.

 

Chrtek J. & Slavík B. (1997): Athyrium Roth In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vydání, Academia, Praha, 253-256.