Anacamptis pyramidalis - rudohlávek jehlancovitý

21. 12. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich. - rudohlávek jehlancovitý

Syn.: Orchis pyramidalis L., Anacamptis condensata C. Koch

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Status: C1, §2, ČK, CITES

 

Popis: Do 50 cm vysoká rostlina se dvěma hlízami. Listy jsou světle zelené, čárkovité, úzce kopinaté. Květenství je husté, kuželovité nebo jehlancovité (viz. druhové  jméno). Květy tmavě červené až fialové, vzácně světlejší, s trojlaločným spodním pyskem. Ostruha dlouhá, směřující dolů. Plodem je tobolka.

 

Rozšíření: Druh se subatlansko-mediteránním rozšířením. Severní hranice výskytu prochází Irskem, severní Anglií, Německem a Polskem.

 

U nás roste především v termofytiku, častější je pouze na Moravě v Bílých Karpatech. V Čechách ho lze nalézt pouze na několika lokalitách v Českém krasu.

 

Ekologie: Rudohlávek roste na slunných křovinatých nebo lesostepních stráních, ve světlých lesích nebo na vlhčích loukách, na vápencových, na minerály bohatých půdách.

 

Geofyt, kvetoucí od června do července.

 

Význam: Výrazná a dekorativní rostlina české flóry. Jediný zástupce rodu Anacamptis v ČR.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen především úbytkem vhodných biotopů, který je způsoben přílišným hnojením a zarůstáním luk křovinami. Rudohlávek je chráněn zákonem a je zařazen v Červeném seznamu cévnatých rostlin jako druh kriticky ohrožený. Všechny lokality výskytu jsou chráněny územně (CHKO Český kras a CHKO Bílé Karpaty).